Spółka posiada materiały ochronne, które chce nieodpłatnie przekazać na rzecz lokalnego szpitala. Czy wartość takiej darowizny może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatkowym spółki?

Pytanie: Spółka posiada materiały ochronne, które chce nieodpłatnie przekazać na rzecz lokalnego szpitala. Czy wartość takiej darowizny może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatkowym spółki?

Nowelizacja specustawy o koronawirusie pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek, wartość darowizn przekazanych na rzecz wybranych instytucji zajmujących się zwalczaniem epidemii i jej skutków. Są to podmioty wykonujące działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (podmioty te ujęte są w specjalnym wykazie), oraz Agencja Rezerw Materiałowych i Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Każdorazowo należy sprawdzić, czy instytucja, której chcemy pomóc, jest na liście. Ulga dotyczy darowizn przekazanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 września 2020 r. W przypadku przekazania darowizny w kwietniu odliczyć można 200 proc. jej wartości, w maju jest to 150 proc., darowizny przekazane po 31 maja 2020 r. i do 30 września będą odliczane w 100 proc.

Bartosz Głowacki, doradca podatkowy i partner w MDDP

Pytanie: Nasza spółka zamierza dokonać darowizny produktów dezynfekujących, które docelowo mają trafić do szpitali. Jakie będą skutki w VAT?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się m.in. nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeśli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Wyłączenia z obowiązku opodatkowania darowizny dotyczą jedynie próbek oraz prezentów małej wartości.

Co do zasady więc darowizna towarów, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, podlega opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla tego towaru. Niemniej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 527) stawka VAT dla darowizny określonych towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS CoV-2 została obniżona do 0 proc. Wśród grupy towarów, których darowizna jest objęta preferencją w VAT są m. in. środki dezynfekujące. Pozostałe towary, których darowizna korzysta ze stawki 0 proc., to:

– wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych lub odpowiednich regulacji UE;

– szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;

– produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne;

– specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;

– środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Magdalena Jaworska, doradca podatkowy, radca prawny i starszy menedżer w MDDP