Czy w związku z koronawirusem dopuszczalne jest podjęcie uchwał zarządu w trybie pisemnym lub poprzez środki komunikacji elektronicznej, jeśli w umowie spółki/statucie nie ma odpowiedniego upoważnienia? Jakie są ograniczenia? Na pytania czytelników odpowiadają eksperci.
Do kodeksu spółek handlowych wprowadzono rozwiązanie umożliwiające zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tj. przez środki komunikacji elektronicznej) lub w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka zarządu. W umowie spółki lub jej statucie nie musi już być zawarte odpowiednie upoważnienie, aby było możliwe podejmowanie uchwał w takim trybie.
Możliwość taka wynikać będzie teraz wprost z przepisów prawa, natomiast wyłączenie tej możliwości będzie wymagać uregulowania w umowie lub statucie. Aktualne pozostaje rozwiązanie, iż uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieniu o posiedzeniu zarządu (również tym w trybie online).
Uchwały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zapadają bezwzględną większością głosów, natomiast w przypadku spółki akcyjnej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Statut lub umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. W ustawie nie przewidziano żadnych innych ograniczeń.
Katarzyna Małkowska, adwokat w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k; Bartosz Sierakowski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k.