Spółka cywilna a prawo do świadczenia postojowego i zwolnienia z ZUS. Na pytania czytelników odpowiada ekspert.

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Nie zatrudniamy nikogo. W lutym oraz marcu spółka nie osiągnęła żadnego przychodu. Czy mamy prawo do
świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek?

Wspólnik spółki cywilnej jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Może więc mieć prawo zarówno do zwolnienia ze składek, jak i do świadczenia postojowego, o ile spełni pozostałe warunki. W opisywanym przypadku będzie miał prawo do zwolnienia ze składek, bo jego przychód mieścił się w limicie (wynosił 0 zł). Wspólnik nie będzie miał jednak prawa do świadczenia postojowego. Wymagany jest bowiem 15-proc. spadek przychodu zanotowany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do miesiąca wcześniejszego (w tym przypadku, jeśli wniosek będzie złożony w kwietniu, badany będzie spadek obrotów w marcu w stosunku do lutego). Tymczasem w obu miesiącach przychód wyniósł zero, nie ma więc mowy o spadku.

Jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej, zatrudniamy pięciu pracowników. Czy zwolnienie ze składek przysługuje nam na takich samych zasadach, jak osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i zatrudniającym do dziewięciu pracowników? Czy ZUS w ramach Zwolnienia ze składek na pracowników pokrywa w całości składki w części finansowanej przez ubezpieczonego i płatnika-pracodawcy?

Sytuacja wspólników spółki cywilnej różni się od sytuacji osób prowadzących tzw. jednoosobowe działalności gospodarcze. Wspólnicy opłacają składki sami za siebie i mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek na takich samych zasadach jak tzw. samozatrudnieni (art. 31zo ust. 2 specustawy o COVID-19). Oddzielnie natomiast o zwolnienie ze składek może ubiegać się także sama spółka cywilna (art. 1zo ust. 1), która zgłasza do ubezpieczeń pracowników jako płatnik. Zwolnienie obejmuje zarówno część finansowaną przez płatnika, jak i ubezpieczonego. Z kolei jednoosobowi przedsiębiorcy zgłaszając kogoś do ubezpieczeń, stają się dla tej osoby płatnikami, mogą się więc ubiegać o zwolnienie na podstawie art. 31zo ust. 1 specustawy o COVID-19.

Jesteśmy spółką cywilną, zatrudniamy trzech pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych oraz 11 zleceniobiorców zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy spółka jako płatnik jest zwolniona z obowiązku opłacenia składek? Jaki wniosek należy złożyć?

Tak, spółka ma prawo się ubiegać o zwolnienie ze składek. Chociaż nie jest ono uznaniowe (tak jak np. umorzenie zaległości składkowych na mocy obowiązujących od
dawna przepisów), to nie następuje z urzędu i konieczne jest złożenie wniosku RDZ. Aby otrzymać zwolnienie, płatnik nie może zgłaszać do ubezpieczeń społecznych więcej niż 9 osób. Przy czym osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego nie wlicza się do tego limitu.