Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., którą w piątek przyjął Sejm, to kolejny akt mający zaradzić obecnym problemom.
Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców programów operacyjnych oraz realizujących projekty beneficjentów, pozwalając im brać udział w konkursach mimo epidemii COVID-19, a także składać wnioski o dofinansowanie i realizować oraz rozliczać projekty w sytuacji kryzysowej. Nowe regulacje zwalniają beneficjentów, pod pewnymi warunkami, z niektórych obciążeń i rygorów.
Na uwagę zasługuje art. 5, który przesuwa w szczególnych przypadkach ciężar nieprawidłowości indywidualnej na Skarb Państwa, zwalniając beneficjenta z odpowiedzialności. Z kolei art. 6 pozwala uznać wydatki na niezrealizowane cele za kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w stosownym terminie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo wykaże brak możliwości ich odzyskania.
Ustawa przewiduje także, że właściwa instytucja będzie mogła zmienić regulamin konkursu, jeżeli na skutek wystąpienia koronawirusa przeprowadzenie konkursu bez takiej modyfikacji byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione. Z kolei art. 8 reguluje sytuację, gdy uprawniony nie złożył wniosku o dofinansowanie w terminie. Przepis umożliwia złożenie go do 14 dni po upływie tego terminu, jeśli właściwa instytucja się na to zgodzi, a uchybienie jest wynikiem wystąpienia COVID-19. Natomiast termin na podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie może zostać skrócony do pięciu dni.
− Pozytywnie oceniamy elastyczne podejście do projektów, których realizacja może być zakłócona nie z winy beneficjentów. Nowe regulacje powinny zostać jednak uzupełnione, np. o doprecyzowanie przepisów związanych z automatycznym wydłużaniem czasu realizacji projektów i wprowadzenie możliwości zwiększania ich budżetów – podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Sejm