Specustawa o zwalczaniu koronawirusa wprowadziła zmiany przepisów istotne dla rynku kapitałowego. Omawia je ekspertka z Kancelarii Prawnej Gessel.

1. Zdalny udział w posiedzeniach

Posiedzenia zarządów i rad nadzorczych
Ustawa COVID-19 przewiduje, że w posiedzeniach zarządu oraz rady nadzorczej spółki akcyjnej można będzie uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że statut spółki stanowił będzie inaczej.

Posiedzenia walnych zgromadzeń
Udział w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej można będzie wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowił będzie inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawiał będzie zwołujący to zgromadzenie. Ponadto spółka publiczna zobowiązana będzie do zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Posiedzenia KNF
Udział w posiedzeniach KNF będzie mógł odbywać się zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym lub w trybie obiegowym.

2. Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz przeprowadzenia zwyczajnych walnych zgromadzeń

Ustawa COVID-19 przewiduje, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł w drodze rozporządzenia określić inne terminy wypełnienia obowiązków. Dotyczy to w szczególności terminów sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w szczególności w ustawie o rachunkowości oraz aktach wykonawczych wydanych na podstawie przedmiotowej ustawy. Ponadto w przypadku, gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających przypadać będą przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych, posiedzenia tych organów odbywać się będą w terminie określonych w przepisach, o których mowa powyżej. Przedłużeniu może zatem ulec m.in. termin sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. W konsekwencji przedłużeniu może ulec także termin przeprowadzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego przedmiotowe sprawozdania finansowe. Wyżej wskazane przepisy wejdą w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Z informacji przekazanych przez KNF w ramach aktualizacji Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego („PIN”) wynika, że przygotowano zmiany pozwalające na przesunięcie o 2 miesiące terminu:

sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.,
publikowania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
przekazywania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020r. (z zastrzeżeniem, że w tym przypadku przesunięcie terminu następuje o 60 dni),
przeprowadzania zwyczajnych walnych zgromadzeń.


3. Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

Ustawa COVID-19 przewiduje, że minister właściwy do spraw instytucji finansowych może w drodze rozporządzenia określić inny termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, niż wynikający z dotychczasowych przepisów.

Z informacji przekazanych przez KNF w ramach aktualizacji PIN wynika, że termin podjęcia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń upłynie w dniu 31 sierpnia 2020 r., a zatem zostanie przesunięty o dwa miesiące wobec dotychczasowego terminu przypadającego na dzień 30 czerwca 2020 r.

4. Brak konieczności zatwierdzania przez KNF memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ofercie

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz z okresie miesiąca po ich odwołaniu nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Przedmiotowe memorandum informacyjne należy sporządzić w przypadku prowadzenia oferty papierów wartościowych skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie innych niż inwestorzy kwalifikowani, jeżeli liczba osób do których kierowana jest oferta, wraz z liczbą osób do których kierowane były poprzednie oferty tego typu, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy - przekracza 149 osób.

5. Rozszerzenie katalogu czynności, które może wykonywać bank bez zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Ustawa COVID-19 rozszerza ten katalog czynności, o obligacje emitowane w kraju i za granicą przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Gwarancji Płynnościowych, a także o obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

6. Terminy do podjęcia przez KNF określonych działań

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii co do zasady bieg terminów do podjęcia przez KNF czynności - w tym czynności nadzorczych, terminów do załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie albo do wniesienia sprzeciwu - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że KNF wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw.

Bieg terminu przedawnienia nałożenia i egzekucji administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wyżej wskazane przepisy wejdą w życie z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Julia Trzmielewska, starszy prawnik