Dokument wystawiony przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych jest niepotrzebny – i bez niego akcjonariusz ma prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku opublikowanym na początku marca 2020 r.
Sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy jednego z banków. Powód wskazał, że większość akcjonariuszy nie posiadała świadectwa depozytowego. A zatem - jego zdaniem - nie powinni mieć prawa głosu.
Sądy obu instancji stwierdziły jednak inaczej. Sąd apelacyjny wskazał, że rzeczywiście do 3 sierpnia 2009 r. świadectwo depozytowe potwierdzało prawo akcjonariusza do udziału w walnym. To się jednak zmieniło wskutek wejścia w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych uchwalonej w 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 13, poz. 69). Pozbawiła ona świadectwo depozytowe waloru legitymacji do udziału, a tym samym również do głosowania, w walnym zgromadzeniu.
Tym samym prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (a taką jest pozwany bank) mają osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusze akcji imiennych, świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa. Natomiast akcjonariusze akcji na okaziciela biorą udział w zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji (akcje materialne) są złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa lub akcjonariusz dysponuje zaświadczeniem o złożeniu akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej określonej w art. 4063 par. 1 k.s.h. Ewentualnie, w przypadku akcji zdematerializowanych, gdy sporządzony został wykaz przez podmiot, który prowadzi depozyt papierów wartościowych.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 października 2019 r., sygn. akt VII AGa 648/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia