Przedsiębiorca będący osobą fizyczną jako odbiorca końcowy otrzymał dofinansowanie de minimis z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej. Dofinansowanie dotyczy II półrocza 2019 r. Decyzję o wypłacie wydano w 2020 r. i w tym roku przedsiębiorca otrzymał też środki. Jak to dofinansowanie należy potraktować pod względem przepisów podatkowych? Czy należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów 2019 r., a może zwiększyć przychody 2020 r., czy też rozliczyć w jeszcze inny sposób?
Jak stanowi art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się również dotacje, subwencje, dopłaty (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT) i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Z kolei art. 14 ust. 1i ustawy o PIT stanowi, że w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się art. 14 ust. 1c, 1e i 1h ustawy o PIT, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.
Wskazane dofinansowanie stanowi przychód, do którego nie stosuje się art. 14 ust. 1c, 1e i 1h ustawy o PIT, a jednocześnie według mnie nie jest on objęty żadnym ze zwolnień od podatku dochodowego. Można się spotkać ze stanowiskiem, że dofinansowania, o których mowa, nie stanowią przychodów podatkowych ze względu na brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o PIT, jednak uważam, że nie jest to stanowisko prawidłowe, gdyż przepis ten nie dotyczy świadczeń pieniężnych (a jedynie wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze wskazanych w nim środków). W związku z tym wskazane dofinansowanie stanowi dla przedsiębiorcy opodatkowany PIT przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten powstał w dacie otrzymania dofinansowania przez przedsiębiorcę, a więc w 2020 r.
Nie widzę przy tym podstawy prawnej do rozliczania wskazanego dofinansowania w drodze zmniejszenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów, zwłaszcza kosztów uzyskania przychodów 2019 r. Nie jest mi jednak znane stanowisko organów podatkowych w tej kwestii.
Podstawa prawna
• art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 183)