Tak, skorzystanie z prawa do błędu w takim przypadku jest możliwe. Taką możliwość przewiduje art. 23a ust. 6 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z nim w przypadku, gdy przedsiębiorca dobrowolnie usunął naruszenia przepisów prawa będące wykroczeniami lub wykroczeniami skarbowymi oraz ich skutki, jeżeli skutki takie wystąpiły w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeszcze przed wezwaniem właściwego organu lub przed złożeniem pisemnego oświadczenia oraz powiadomił właściwy organ (funkcjonariusza, inspektora lub przedstawiciela) tego organu o usunięciu naruszeń oraz ich skutków, organ nie nakłada na niego grzywny w drodze mandatu karnego. Jak wyjaśniają autorzy ustawy, nie jest jednak zabronione nałożenie przez sąd bardziej dotkliwych sankcji, jeżeli okoliczności danej sprawy wskazują, że jest to konieczne. 

Podstawa prawna

art. 23a ust. 6 ustawy z 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)