Aż 600 mln zł czeka na przedsiębiorców w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem zgłoszenia jest opracowanie innowacyjnego projektu i zaplanowanie jego realizacji na terenie województwa mazowieckiego. Na wnioski NCBR czeka
do 23 września.

Mazowsze w skali Polski jest regionem najbardziej konkurencyjnym. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, w lutym 2018 zarejestrowanych w regionie było ponad 800 tysięcy przedsiębiorstw, z dużym zróżnicowaniem branżowym. Wiodącymi sektorami jest tu chociażby produkcja środków transportu, przemysł elektroniczny, paliwowy, chemiczny, maszynowy czy rolno-spożywczy. Region charakteryzuje się także wysokim tempem rozwoju i największymi nakładami na działalność B+R w skali kraju. Widać to chociażby po danych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Mazowieckie jest w czołówce Polski pod względem wykorzystania środków, którymi dysponuje Centrum. Tylko w ubiegłym roku realizowano tu niemal 800 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę przekraczającą 2 miliardy złotych. Prowadzą je jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, które dzięki wsparciu NCBR tworzą nowatorskie produkty, rozwiązania i usługi, a co za tym idzie budują swoją przewagę konkurencyjną na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Aby wesprzeć region w dalszym rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach dysponowanych środków krajowych konkurs „Ścieżka dla Mazowsza”, który ma na celu dofinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych na terenie województwa. Trzeba się jednak spieszyć, bo termin składania wniosków upływa 23 września.

Mazowieckie innowacje

O wsparcie projektów B+R w „Ścieżce dla Mazowsza” będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostki naukowej, przy czym liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. „Ścieżka dla Mazowsza” jest więc w swoich głównych założeniach zbliżona do flagowego konkursu NCBR „Szybka Ścieżka”, jednak ocenie będzie podlegać w niej mniej kryteriów, co jest udogodnieniem wprowadzonym przez Centrum. Konkurs charakteryzuje również brak zakresu tematycznego – jedynym ograniczeniem są tu Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Budżet konkursu wynosi 600 milionów złotych. Minimalna wartość projektu w przypadku wnioskowania pojedynczego przedsiębiorcy to 5 mln zł. Gdy wniosek zostanie złożony przez konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum przemysłowo-naukowe – 7 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 mln zł. Na co można przeznaczyć środki ze Ścieżki dla Mazowsza? Na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, rozwój technologii do tej pory nie skomercjalizowanej, a także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizację ochrony własności przemysłowej.

Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego. Mimo absorbcji funduszy z perspektywy 2014-2020 (środki na tzw. kopertę mazowiecką zostały rozdysponowane już pod koniec 2017 roku), przedsiębiorcy z Mazowsza nadal mają innowacyjne pomysły, których przygotowanie warto wesprzeć. NCBR od ponad dekady wspiera innowacyjność w Polsce i reaguje na zgłaszane potrzeby swoich Interesariuszy. Wygospodarowanie dla Mazowsza dodatkowej puli pieniężnej (pochodzącej z oszczędności w ramach środków krajowych), jest odpowiedzią na tę potrzebę.

Dobre inspiracje

Innowacyjność projektu na co najmniej krajowym poziomie jest podstawowym wymogiem konkursu NCBR. Może się nią pochwalić np. konsorcjum z firmą Agros Nova jako liderem, które dostało wsparcie w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”, by stworzyć nowy gatunek polskiego pomidora przemysłowego wraz z aplikacją wspomagającą inteligentne zabiegi hodowlane i ochronne na plantacjach.

Konsorcjantami w projekcie są firmy PlantiCo – twórca krzyżówki nasion oraz QZ Solutions - twórca aplikacji dla plantatorów. Sama aplikacja nie ogranicza się tylko do przekazywania zaleceń Agrosu co do żywienia, nawadniania i stosowania środków ochrony roślin. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji może też analizować m.in. zdjęcia z dronów wykonywane techniką obrazowania hiperspektralnego. Także wyniki badania gleby oraz dane ze stacji meteo dla konkretnego fragmentu pola pomagają ustalić czy sadzonki nie są zagrożone niedoborami wody, składników odżywczych albo czy mogą zaatakować je szkodniki. Aplikacja wskazuje, które fragmenty plantacji powinny być potraktowane jakim nawozem lub środkiem ochronnym.

- Dążymy do tego, by ograniczać zakupy surowca spoza Polski, chcemy bardziej wspierać lokalnych plantatorów, możemy rocznie skupić 100 tysięcy ton krajowych pomidorów. Mamy nadzieję, że już wkrótce będą to nasze nowe pomidory łowickie – mówi przedstawicielka Agros Nova, Angelika Kusińska. Zachęca ona inne firmy, by zgłaszały się do konkursu, na którym jej organizacja tak zyskała.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się na stronie: www.ncbr.gov.pl.