Odległość nie będzie już stała na przeszkodzie odbyciu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwe staje się uczestnictwo w obradach w formie wideokonferencji lub przez telefon. Wczoraj weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych w tej sprawie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1543).
Do tej pory w niektórych podmiotach wykorzystywano środki komunikacji elektronicznej przy organizacji zgromadzeń, ale żaden przepis kodeksu nie stwarzał wprost takiej możliwości. Wspólnicy zatem ryzykowali podważeniem podjętych uchwał. Artykuł 234 k.s.h. par. 1 stanowi bowiem, że zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki, jeżeli umowa spółki nie wskazuje innego miejsca na terytorium RP. Paragraf 2 z kolei określa, że zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium RP, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
Ustawodawca postanowił dodać nowy art. 2341 kodeksu. Stanowi on, że umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obejmuje to w szczególności:
1) transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.
W skrócie zatem: nie wszyscy wspólnicy będą musieli być w miejscu zgromadzenia, a zarazem będą mogli podejmować kluczowe dla spółki decyzje. Eksperci mają wątpliwości, czy nowe przepisy pozwalają, aby zgromadzenia stacjonarnego w ogóle nie było, a wszyscy uczestniczyli w nim za pośrednictwem internetu lub telefonu. Zdaniem większości ekspertów – nie. Ale są też zwolennicy teorii, zgodnie z którą, gdy realizacja zgromadzenia odbywa się przy wykorzystaniu serwerów położonych na terytorium Polski lub rodzimej infrastruktury telekomunikacyjnej, można uznać, że samo zgromadzenie przeprowadzone wyłącznie w sposób elektroniczny spełniłoby kryterium położenia na terenie Polski. Tym bardziej że przecież celem projektodawcy, którym był prezydent Andrzej Duda, było możliwie największe uelastycznienie procedury.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie