Przewidywany deficyt budżetu państwa na koniec 2019 r. wyniesie 11 mld 986 mln zł - wynika z uzasadnienia do projektu budżetu na 2020 r., przesłanego do konsultacji do Rady Dialogu Społecznego.

Ministerstwo przypomina w uzasadnieniu, że w ustawie budżetowej na rok 2019 z zaplanowano łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 387 mld 734,5 mln zł, łączną kwotę wydatków w wysokości 416 mld 234,5 mln zł, a deficyt budżetu państwa na koniec 2019 r. na kwotę nie większą niż 28,5 mld zł.

"W 2019 r. obserwujemy wyższe, niż pierwotnie przewidywane w ustawie budżetowej na 2019 r., tempo wzrostu gospodarczego, w tym szybszy wzrost konsumpcji oraz bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia, jak i płac. Obserwowany wzrost dochodów budżetu państwa jest obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzania szeregu działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych" - napisano.

"Przewiduje się, że dochody budżetu państwa w 2019 r. będą wyższe od wartości zaplanowanych w ustawie budżetowej o ok. 16 mld zł, w tym wzrost dochodów podatkowych to ok. 12 mld zł" - czytamy.

"Dochody niepodatkowe budżetu państwa będą wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2019 r. o ok. 5 mld zł, co wynika głównie z wyższych dochodów z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2" - napisano.