Do spółki cywilnej wniosłem aportem udział w wysokości 1/2 części współwłasności nieruchomości. Wspólnik wniósł drugą połowę. Wójt naliczył nam opłatę planistyczną w związku ze zbyciem nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy wniesienie własności gruntu do s.c. jest jej zbyciem?
Wniesienie współwłasności nieruchomości jako aportu do spółki cywilnej nie może być traktowane jako zbycie nieruchomości, z którym art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej u.p.z.p.) wiąże obowiązek ustalenia opłaty planistycznej.
Zgodnie z tym przepisem warunkiem dla tej ustalenia opłaty planistycznej jest kumulatywne spełnienie przesłanek, którymi są wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą oraz zbycie tej nieruchomości w okresie 5 lat od wejścia w życie planu. W powyższej sytuacji nie została spełniona przesłanka zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 4 pkt 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pojęcie to na gruncie tego przepisu oznacza dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste.
W przypadku spółki cywilnej powyższy warunek nie występuje, gdyż wynika to z istoty tej spółki. Zagadnienie to wyjaśnił WSA w Krakowie w wyroku z 14 marca 2019 r. (sygn. akt II SA/Kr 110/19). Zdaniem tego sądu spółka cywilna nie jest jednostką organizacyjną posiadającą podmiotowość prawną, tak jak handlowe spółki osobowe (np. jawna czy komandytowa), lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo cywilne (art. 860-875 kodeksu cywilnego).
W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia. Nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników stanowiącego ich współwłasność (wspólność) łączną. Także wspólnicy (a nie spółka) prowadzą ewentualne przedsiębiorstwo. To oni są przedsiębiorcami i to oni mają firmy (oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorcę). Dalej krakowski sąd administracyjny stwierdził, że w związku z tym, że spółka cywilna nie ma własnego majątku, to wniesienie współwłasności nieruchomości jako aportu do niej nie może być traktowane jako zbycie nieruchomości, z którym art. 36 ust. 4 u.p.z.p. wiąże obowiązek ustalenia opłaty planistycznej. Dlatego w powyższej sytuacji nie doszło do przeniesienia własności nieruchomości, a jedynie do zmiany formy współwłasności – z współwłasności w częściach ułamkowych na współwłasność łączną, która nadal przysługuje tym samym podmiotom. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do ustalania opłaty planistycznej.
Podstawa prawna
Art. 860–875 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
Art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
Art. 4 pkt 3b ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).