Sejm przyjął nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ma ona skrócić procedury związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej przez inwestorów. Zawiera jednak przepis, który został skrytykowany przez ekologów.
Kontrowersje wzbudza zmiana kręgu stron postępowania przy wydawaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Chodzi o właścicieli działek sąsiadujących, na które wpływ może mieć planowana inwestycja. Według nowego brzmienia przepisu obszar oddziaływania to m.in. „teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu”. W opinii organizacji ekologicznych, m.in. WWF Polska i ClientEarth, ustawa w tym kształcie ogranicza obywatelom dostęp do udziału w postępowaniach administracyjnych i odwołaniach i tym samym jest sprzeczna m.in. z konwencją z Aarhus.
ClientEarth w swojej opinii do projektu zwróciła uwagę na niezgodność tego zapisu także z kodeksem postępowania administracyjnego. Wskazuje, że osoba, która w myśl nowelizacji nie będzie mogła brać udziału w postępowaniu prowadzącym do wydania decyzji środowiskowej, będzie mogła uczestniczyć w postępowaniu budowlanym prowadzonym na podstawie art. 28 k.p.a. „Jest to rozwiązanie całkowicie nieprawidłowe, które prowadzić będzie do oczywistego ograniczenia uprawnień osób bezpośrednio zainteresowanych daną inwestycją, w tym jej wpływem na środowisko” – podkreśla fundacja. Dodaje, że „projekt wprowadza rozwiązania korzystne dla inwestorów kosztem ograniczenia praw pozostałych stron postępowania”.
Co ciekawe, na zapis ten zwrócił też uwagę w konsultacjach państwowy operator sieci elektroenergetycznych PSE, który wskazał na potrzebę doprecyzowania zasady wyznaczania zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Autor projektu, generalny dyrektor ochrony środowiska, częściowo uwzględnił uwagę i dopisał, że 100 metrów liczy się od granicy terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, bez względu na podział geodezyjny.