Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Prawo do błędu dla mikro, małych i średnich firm. Ochronę konsumencką, ułatwienia dla rzemiosła - zakłada projekt Pakietu Przyjazne Prawo skierowany przez Sejm do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.

W piątek nad ranem odbyło się pierwsze czytanie projektu Pakiet Przyjazne Prawo (PPP), czyli przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii propozycji zmian w ponad 60 ustawach.

Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) ma charakter przekrojowy. Odnosi się do wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, po usługi płatnicze - wskazuje MPiT.

"Pakiet Przyjazne Prawo zawiera kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu; eliminuje też przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa" - mówiła PAP na początku lipca szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm. "Naszym przedsiębiorcom musimy oferować co najmniej tak dobre warunki rozwoju, jakie gwarantują inne państwa UE" – wskazała.

Najważniejsze założenia Pakietu to wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła, takie jak umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika.

Projektowane przepisy, jak podkreśla MPiT, są komplementarne wobec 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MŚP.

Jedno z najważniejszych rozwiązań to wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, co ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Jak tłumaczy resort, propozycja ta polega na odejściu od "restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od importu" (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej) i powszechnym wprowadzeniu rozliczenia na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7).

Kolejne rozwiązanie to prawo do popełnienia błędu. Ta nowa instytucja w polskim systemie prawnym opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej "charakter nieintencjonalnych omyłek". Dzięki temu rozwiązaniu, jak wyjaśnia MPiT, przedsiębiorca - osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie, oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu ma dotyczyć tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Ma obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Ochrona konsumencka dla firm z CEIDG, zgodnie z projektem, miałaby przysługiwać firmom z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami i obejmować tylko te umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Projekt umożliwia też przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem jest, by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej.

Inne wybrane rozwiązania przewidują rozszerzenie możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez naukowców z zagranicy już pracujących w naszym kraju, a także ułatwienia dla pracowników gastronomii - będą mogli przebadać się na własny wniosek. Z kolei ułatwieniem w sukcesji przedsiębiorstw ma być wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.