Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, które mają zmniejszyć biurokrację w procesie prowadzenia tych prac - poinformowało w czwartek w komunikacie przesłanym PAP ministerstwo inwestycji i rozwoju.

Jak oceniło w komunikacie ministerstwo, zmiany umożliwią lepszą organizację prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

"Jedno z ważniejszych rozwiązań to nieodpłatne udostępnianie wybranych zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawitacyjnych i magnetycznych, wybranych danych dotyczących działek i budynków ewidencyjnych" - poinformowano.

"Otwieranie danych rząd zaplanował w +Programie otwierania danych publicznych+ z 2016 r. Program ten wspomaga realizację +Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju w zakresie filaru: Rozwój innowacyjnych firm (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja)+" - poinformowano.

Resort poinformował, że nowelizacja przewiduje zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

"Zmniejszony zostanie zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych. Takie rozwiązanie optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność swoich zasobów" - oceniono.

W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego resort zaproponował wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. "Obowiązek będzie dotyczył również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych. Realizacja zapisów ustawy przyczyni się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów" - oceniono w komunikacie.