Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrują na czas pojazdu, będą musieli zapłacić administracyjną karę pieniężną w wysokości 1 tys. zł. Taka sankcja ma być wprowadzona do kodeksu drogowego nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Obecnie za niedopełnienie obowiązków administracyjnych grozi grzywna z art. 97 kodeksu wykroczeń (czyli do 3 tys. zł), jednak można ją stosować tylko do osób fizycznych.
Nowe sankcje będą dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, co zapewnić ma równość podmiotów wobec prawa.
Karę będzie musiał uiścić właściciel nowego, używanego czy sprowadzonego z zagranicy pojazdu, jeśli nie dokona obowiązków rejestracyjnych w ciągu 30 dni od dnia nabycia lub sprowadzenia.
Zmiana przepisów jest efektem zarzutów Komisji Europejskiej dotyczących uchybienia zobowiązaniom transpozycji dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja uznała, że Polska przez brak kar za naruszenia obowiązków zarejestrowania sprowadzanych pojazdów oraz niepoinformowania właściwego organu o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni naruszyła unijne przepisy.

Etap legislacyjny Projekt po I czytaniu w SejmieOpłaty za wynajem mieszkania już nie rosną w tak szybkim tempie