Jak należy interpretować przepisy regulujące ochronę informacji poufnych w przypadku przejęcia spółki publicznej?
Wątpliwość związana z informacjami poufnymi sprowadza się do znalezienia odpowiedzi na pytania:
- czy spółka publiczna może przekazać inwestorowi w trakcie badania due diligence informacje stanowiące informacje poufne przed wykonaniem obowiązków informacyjnych w tym zakresie oraz
- czy inwestor, który uzyskał informacje poufne w trakcie badania due diligence spółki publicznej, może następnie ogłosić i przeprowadzić publiczne wezwanie na akcje tej spółki publicznej bez narażania się na zarzut wykorzystania informacji poufnej?
Odpowiedź znajdziemy dokonując właściwej interpretacji przepisów regulujących kwestię ochrony informacji poufnych, z uwzględnieniem regulacji unijnych.
Odpowiedź na pierwsze pytanie należy zacząć od rozstrzygnięcia, czy spółka publiczna w ogóle może przekazywać informacje poufne inwestorowi przed wykonaniem obowiązków informacyjnych. Zasadą jest, że spółki publiczne mają obowiązek przekazania do wiadomości informacji poufnych w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu, w którym nastąpiło zdarzenie lub okoliczności uzasadniające ich upublicznienie. Żadna z osób, które mają dostęp do informacji poufnych, nie może ujawniać takich informacji osobom trzecim, zanim nie zostaną one przekazane do publicznej wiadomości.
Przepisy dopuszczają możliwość przekazania informacji poufnych przed wykonaniem obowiązku informacyjnego osobom lub podmiotom, z którymi spółka publiczna prowadzi negocjacje. Wykorzystując tę zasadę jest możliwość takiego ukształtowania transakcji przejęcia spółki, by była ona aktywnie zaangażowana w przebieg transakcji. Możliwe jest zawarcie umowy pomiędzy inwestorem, aktualnym akcjonariuszem większościowym a spółką stanowiącej podstawę rozpoczęcia negocjacji w zakresie warunków nabycia akcji spółki przez inwestora w ramach wezwania na akcje spółki publicznej, które stanowiłoby, iż samo nabycie zostanie poprzedzone przeprowadzeniem badania prawnego i finansowego spółki publicznej (due diligence). Przyjęcie tej konstrukcji wiązałoby się z przyznaniem zarządowi spółki publicznej wpływu na przebieg transakcji, a w szczególności na to, czy i jaki podmiot nabędzie kontrolny pakiet akcji spółki publicznej i tym samym stanie się jej inwestorem strategicznym. Jako praktyczne uzasadnienie takiego zaangażowania spółki można podać chęć utrzymania przez zarząd kierunku rozwoju spółki, utrzymania jej wartości dla akcjonariuszy mniejszościowych czy też utrzymania zatrudnienia.