Komisja Nadzoru Finansowego na piątkowym posiedzeniu jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie, kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego, Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Komisja uznała, że powstały w wyniku fuzji bank nie spełniałby wymogów kapitałowych.

Z komunikatu KNF wynika, że główną przyczyną odmowy, jest niedopełnienie przez Idea Bank, obowiązku przedstawienia "kluczowych dla postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia". Wnioskodawcy, czyli Idea Bank i Getin Noble Bank - jak czytamy w informacji - "nie wykazali spełnienia przez Połączony Bank wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa".

KNF zauważa, że "uzasadnione wątpliwości budzi wiarygodność i możliwość realizacji działań założonych w przedłożonym biznesplanie Połączonego Banku, a zmierzających do spełnienia wymogów kapitałowych". W ocenie KNF, podważa to zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank SA z Idea Bank SA, opartego przede wszystkim na założeniu dokapitalizowania Połączonego Banku przez nowego inwestora.

Jak czytamy w komunikacie, brak "dokapitalizowania Połączonego Banku bezpośrednio po połączeniu, skutkowałoby niedoborem kapitału (...), stanowiłoby o naruszeniu wymogów kapitałowych określonych w przepisach prawa, jak również o długoterminowym utrzymywaniu nierozwiązanych problemów oraz ryzyk dla Połączonego Banku oraz dla bezpieczeństwa gromadzonych w nim depozytów".

Plan połączenia Idea Bank i Getin Noble uzgodniły i podpisały w styczniu br. Zakładał on, że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej do Idea Bank. Akcjonariusze GNB za 1 akcję banku mieli otrzymać 0,1850 akcji Idea Banku. Koszty integracji szacowane były na 220 mln zł w skali trzech lat.

W raporcie rocznym za 2018 rok Getin Holding, za pośrednictwem którego Leszek Czarnecki kontroluje Idea Bank, napisano, że w związku z obniżeniem współczynników kapitałowych poniżej wymaganych poziomów, bank jest zagrożony procesem resolution. Zakłada on przymusową restrukturyzację banku, której kosztami w pierwszej kolejności obciążeni są właściciele i wierzyciele banku. W Polsce o rozpoczęciu procesu resolution decyduje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.