Senat przyjął we wtorek nowelę Kodeksu postępowania administracyjnego, dzięki której nadanie przez polskiego obywatela pisma w placówce pocztowej w Unii Europejskiej będzie równoznaczne z wniesieniem tego pisma do danego organu administracji publicznej z zachowaniem wymaganego terminu.

Za nowelizacją było 86 senatorów - wszyscy, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Senacki projekt nowelizacji Sejm uchwalił na posiedzeniu 16 maja. W głosowaniu wzięło udział 417 posłów - za było 412, a wstrzymało się pięciu deputowanych.

Celem noweli jest ułatwienie dla obywateli Polski, którzy przebywają za granicą, w sytuacji, gdy muszą nadać pismo do organu administracji publicznej z zachowaniem wymogów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Według obecnych przepisów nadanie pisma w placówce pocztowej zagranicznego operatora przed upływem terminu, nie prowadzi do jego zachowania - chyba że pismo dotarło "na czas".

Przyjęte przez Senat rozwiązanie wprowadza równoznaczność między nadaniem pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego usługi w innym państwie członkowskim UE, w Konfederacji Szwajcarskiej lub w jednym z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a wniesieniem tego pisma do organu i uznaniem, że wymagany termin został zachowany.

Ustawa przewiduje ponadto ograniczenie zakresu stosowania przepisu nakazującego wskazanie w Polsce pełnomocnika dla doręczeń do sytuacji, w której strona ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie innym niż Polska, Szwajcaria lub państwa członkowskie UE i EFTA. Strona nie musi wskazać pełnomocnika, jeśli doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.