Ściślejsza kontrola nad handlem bronią. Zapewni ją przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Proponowane regulacje pozwolą na pełne realizowanie obowiązków państwa związanych z kontrolą obrotu bronią przeznaczoną na rynek cywilny. Projekt dostosowuje bowiem polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Jego autorzy uwzględnili też zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 2015 r. dotyczące „zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych do użytku cywilnego”.
Reklama
Ustawa przewiduje stworzenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Do bazy tej trafią dane o broni palnej posiadanej na podstawie indywidualnych pozwoleń oraz produkowanej i oferowanej przez przedsiębiorców. Nowe regulacje doprecyzowują też istniejące już pojęcia i definicje oraz usuwa luki prawne, co ma ułatwić stosowanie prawa przez firmy i organy administracji. Co ważne wejście w życie nowych przepisów (w założeniu 30 dni po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw) nie będzie się wiązać z koniecznością wymiany udzielonych już koncesji.

700 około tylu koncesjonowanych przedsiębiorców wytwarzających lub obracających bronią palną, w tym rusznikarzy, dotyczy planowana zmiana przepisów
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd