Atutem regionu jest położenie: morze, korytarz TEN-T Bałtyk-Adriatyk i współpraca w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego-EUWT? Czy uczestniczyliście w realizacji jakichś ważnych inwestycji transportowych?

Wyzwaniami dla dalszego rozwoju regionu jest ukończenie trasy S3, drogi ekspresowej łączącej północ z południem kraju, pogłębienie toru wodnego Szczecin–Świnoujście wraz z przywróceniem żeglugi na Odrze oraz budowa tunelu łączącego wyspę Uznam z resztą kraju. Udzielamy wsparcia największym firmom budowlanym województwa, które są wykonawcami kluczowych lokalnych i krajowych inwestycji drogowych, takich jak rozbudowa wspomnianej drogi S3/A6. Droga ekspresowa S3 będzie miała docelowo ok. 470 km i połączy Świnoujście z granicą państwa z Czechami w Lubawce. Najdłużej, bo do 2023 roku, poczekamy na brakujące odcinki S3 z Bolkowa w województwie dolnośląskim do Lubawki na granicy z Czechami i na fragment z Troszyna do Świnoujścia w województwie zachodniopomorskim. Finansujemy też budowę obwodnicy Wałcza, budowę drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn–Olsztynek czy udrożnienie łódzkiego węzła kolejowego realizowanego przez firmę ze Szczecina.

Dominującymi branżami w regionie są: przemysł chemiczny, spożywczy, ale duże znaczenie mają też branża stoczniowa i transport morski. Czy to główny zakres waszego zainteresowania?

Prężnie rozwija się produkcja nawozów, przetwórstwo rybne, przetwórstwo spożywcze. Na terenach postoczniowych coraz intensywniej rozwijana jest produkcja konstrukcji off-shore, budowa mniejszych jednostek pływających oraz jachtów. Porty Szczecin-Świnoujście, zajmujące się przeładunkiem towarów, z roku na rok notują wzrosty tonażowe i wartościowe ładunków. Ale funkcjonują też inne ważne branże – budowlana i turystyczno-uzdrowiskowa, a więc hotele, pensjonaty, uzdrowiska w pasie nadmorskim oraz w głównych ośrodkach miejskich.  Znakomitym przykładem angażowania się banku w główne rozwojowe branże regionu jest uczestnictwo w jednym z najbardziej prestiżowych projektów realizowanych ostatnio w Szczecinie, tj. przebudowie i rozbudowie obiektu po byłym domu towarowym zlokalizowanym w ścisłym centrum, gdzie w nowoczesnym obiekcie będą działały m.in. hotele jednej z największych światowych sieci. Przed wojną działał tam Familien Kaufhaus, w którym mieściły się sklepy, restauracje, kawiarnie, cukiernia, piwiarnia, bar nocny, ogród zimowy i kabaret. Największą atrakcją przedwojennego centrum było kino UFA Palast, w którym mogło pomieścić się ok. 1200 widzów. Teraz obiekt odzyska dawny blask.

BGK specjalizuje się w finansowaniu inwestycji długoterminowych…

Oferujemy kredyty inwestycyjne, gwarancje na realizację krótko- i długoterminowych kontraktów eksportowych, realizację projektów zagranicznych, czy zakup spółek oraz aktywów zagranicznych. Dla przykładu sfinansowaliśmy zakup pakietu akcji chorwackiej spółki – operatora największego portu przez jedną z największych firm branży transportowo-logistycznej w  województwie.

Finansujecie też samorządy i inwestycje samorządowych spółek, jakie przedsięwzięcia na tym polu zaliczyłaby pani do najbardziej spektakularnych?

Jest ich wiele, ale do najbardziej znaczących zaliczyłabym budowę krytej pływalni w Białogardzie. Dzięki naszemu dofinansowaniu powstał nowoczesny, całoroczny obiekt sportowo-rekreacyjny położony w kompleksie leśno-parkowym w odległości ok. 5 km od jezior i 40 km od morza. Jest tam hotel, restauracja, odbywa się wiele imprez, począwszy od zawodów miejskich, aż po imprezy o randze ogólnopolskiej, czy międzynarodowej. Poza tym dofinansowaliśmy zakup autobusów dla  Koszalina oraz przebudowę przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody w Choszcznie. Mamy też na swoim koncie liczne inwestycje w rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Kamieniu Pomorskim.

W skali całego kraju największą popularnością cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Są bardzo popularne, ponieważ ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 tys. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. Sektor MŚP potrzebuje takich instrumentów, z których można skorzystać na prostych i przejrzystych zasadach. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły programie gwarancji de minimis. Aż 34 proc. firm w ogóle nie otrzymałoby kredytu, a 20 proc. otrzymało go na gorszych warunkach.

Firmy mogą też liczyć na kredyty obrotowe i inwestycyjne.

Oczywiście. I w dodatku jest to oferta dla firm, które potrzebują finansowania na długie lata. Możemy go udzielić sami, albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której banki komercyjne nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansowych wspierających rozwój przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

„Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.
    Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 tys. euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.
    Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
–    Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.
–    Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych ponieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie.
    Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.

Wspieranie innowacji

–    Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.
    W sumie w latach 2014-2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro.
–    Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap nisko oprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 grudnia 2018 r. – 91 604  zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 lat, oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.
    Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2018 r. jest to 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

–    Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie za-granicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5-10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach pol-skiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej.
–    Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności.
–    Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji.
–    Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę).
–    Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie, dochodzi należności od zagranicznej firmy.