Marcin Wiecki: Otwieramy polskim eksporterom drogę na rynki o podwyższonym ryzyku we współpracy z instytucjami rozwoju z grupy PFR – m.in. z PAIH i KUKE

W skali całego kraju największą popularnością w BGK cieszą się gwarancje de minimis, jak to wygląda w państwa regionie?

Gwarancje de minimis ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich już niemal 144 tys. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 55 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 99 mld zł. Ta popularność wynika ze świetnego dopasowania tego instrumentu do potrzeb sektora MŚP. Jego zaletą są proste i przejrzyste zasady udzielania wsparcia. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis. Co trzecia firma w ogóle nie otrzymałaby kredytu.
Chcemy udzielać prostych kredytów obrotowych, jak również bardziej złożonych – inwestycyjnych dla firm komercyjnych, które potrzebują wsparcia na długie lata.

Czy BGK udziela finansowania we współpracy z innymi bankami?

Możemy to robić sami albo we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Nie konkurujemy z nimi, lecz wypełniamy lukę, której inne banki nie chcą bądź nie mogą wypełnić. W ten sposób wspólnie tworzymy ekosystem instytucji finansujących rozwój przedsiębiorstw – i tych małych, i tych największych. Pomagamy rozwijać się każdej firmie, od start-upów po duże przedsiębiorstwa. W przypadku tych pierwszych robimy to poprzez szeroką sieć innych banków i przeznaczone do tego programy, natomiast w przypadku tych większych podmiotów do działania wkraczają pracownicy BGK w regionach, ze wsparciem ekspertów pracujących w centrali.

Pewną formą współpracy z innymi bankami są konsorcja z bankami komercyjnymi do finansowania konkretnych przedsięwzięć dla firm z regionu. Na czym takie Club Deale polegają?

Taka współpraca polega na dzieleniu się finansowaniem z bankiem lub bankami finansującymi daną firmę. Czasem banki nie mogą udzielić większego finansowania i szukają – oczywiście w porozumieniu ze swoim klientem, kolejnego banku, z którym mogą podzielić się zarówno tym dotychczasowym, istniejącym zaangażowaniem kredytowym, jak również tym nowym, wnioskowanym przez klienta.
W takich przypadkach spotykamy się i ustalamy korzystne dla wszystkich warunki finansowania. Dlatego zapraszam banki do współpracy przy finansowaniu zwłaszcza dużych inwestycji rozwojowych firm z naszego województwa.

A jeśli chodzi o przedsięwzięcia samorządowe?

Z bankiem PKO BP finansujemy m.in. inwestycje infrastrukturalne i społeczne dla Torunia. Udział BGK, partnera konsorcjum wynosi 55 mln zł. Innym przykładem jest umowa konsorcjalna z Pekao SA, w której zapewniamy emisję obligacji długoterminowych dla MZK w Toruniu – udział BGK to 119,8 mln zł. Dzięki tym środkom MZK w Toruniu kupuje m.in. nowoczesne autobusy hybrydowe oraz przebudowuje układ toro-wo-drogowy w Toruniu.

Udzielacie też zwykłych kredytów obrotowych.

Tak, ale zależy nam, aby były to kredyty uzupełniające razem z kredytami inwestycyjnymi – chodzi o rozwój firmy przy wsparciu BGK. Stawiamy też mocno na eksport polskich firm, chcemy mieć swój udział w ich rozwoju i ekspansji w kraju i za granicą. Nasza oferta dla nich jest naprawdę szeroka. Przez nasze rozwiązania wspierania eksportu, które oferujemy we współpracy z instytucjami rozwoju z grupy PFR – m.in. z PAIH i KUKE, otwieramy polskim eksporterom drogę na rynki o podwyższonym ryzyku, które stanowią dla nich perspektywiczny kierunek zbytu.

Które projekty pana zdaniem zasługują na podkreślenie?

Jako bank rozwoju wspieramy wiele projektów rozwojowych w regionie.
Udzieliliśmy np. długoterminowego kredytu inwestycyjnego o wartości 124 mln zł grupie kapitałowej OPEC Grudziądz, spółce komunalnej należącej do miasta. Za te pieniądze zbudowano i zmodernizowano źródła energii i sieci dystrybucji ciepła oraz infrastrukturę techniczną. Zbudowano też kocioł i instalację oczyszczania spalin. Poza tym udało się kupić maszyny i urządzenia do zbioru słomy oraz zmodernizować linię produkującą biopaliwa w postaci peletu z biomasy pochodzenia rolnego.
Doskonałym przykładem małej firmy, która postawiła na swój rozwój jest producent dekoracji świecowych przy użyciu technologii druku 3D – Youartme. Firma uzyskała dotację z Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji na opracowanie nowej linii technologicznej. My zapewniamy jej prefinansowanie dotacji oraz środki na wdrożenie wypracowanej technologii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MSP

Gwarancje kredytowe

„Program gwarancji de minimis” działa od wiosny 2013 r. Program ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania firmom sektora MSP. Gwarancja jest zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Jest przeznaczona dla kredytobiorców, którzy mają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego) i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej.
Termin „de minimis” oznacza rodzaj pomocy publicznej, której państwo może udzielać przedsiębiorcom bez zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 tys. euro (lub 100 tys. euro, jeśli beneficjentem jest firma transportowa). Jednorazowo wartość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. udzielanego kredytu. Maksymalny okres gwarantowania wynosi 99 miesięcy. Prowizja wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji rocznie.
Gwarancje są udzielane przez 21 banków współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/
Zabezpieczenie finansowane z unijnego programu COSME. To gwarancja, którą można zabezpieczyć nawet 80 proc. zaciąganego kredytu na maksymalnie 99 miesięcy. Limity kwotowe są jednak niższe niż w de minimis, bo kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł, a prowizja wynosi 1 proc. rocznie.
Gwarancja Biznesmax – to produkt dla tych małych i średnich firm, które kredytem finansują badania i rozwój lub spełniają jedno z 15 kryteriów podmiotowych, definiujących przedsiębiorcę innowacyjnego, czyli np.: zgłosili do ochrony lub mają prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową, działają w parku technologicznym lub inkubatorze przedsiębiorczości i otrzymali wsparcie na działalność innowacyjną, mają status centrum badawczo-rozwojowego, w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych ponieśli na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres, w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotowali wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie.
Gwarancja jest bezpłatna, a maksymalna kwota to 2,5 mln euro. Okres jej trwania może wynosić nawet 20 lat. Zabezpieczyć można do 80 proc. kredytu.
Wspieranie innowacji

Premia technologiczna z BGK na spłatę części kredytu finansującego inwestycję technologiczną, udzielonego przez bank komercyjny. Aby starać się o premię, trzeba m.in. prowadzić działalność na terenie Polski i wypełniać definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Żeby uzyskać pomoc, kredyt musi finansować inwestycję na wdrożenie nowej technologii. Środki własne przedsiębiorcy przeznaczone na przedsięwzięcie muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego kosztów.
W sumie w latach 2014–2020 do wydania na ten cel są ponad 472 mln euro.
Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, udzielane z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cel: upowszechnianie szerokopasmowego internetu. Wartość jednej pożyczki może wynieść od 20 tys. zł do 10 mln zł. Pieniądze można pożyczyć nawet na 15 lat. Dostępna pula to niemal 700 mln zł.

Pożyczki

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. Z tego ogólnopolskiego programu wybrane przez BGK instytucje finansowe udzielają dwóch rodzajów pożyczek. Maksymalny pułap nisko oprocentowanej pożyczki dla osób fizycznych to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (od 1 grudnia 2018 r. jest to 91 604 zł). Maksymalny okres spłaty pożyczki to 7 lat, oprocentowanie wynosi 0,44 proc. rocznie, można też starać się o roczną karencję w spłacie kapitału.
Drugi typ pożyczki przeznaczony dla działających firm można wykorzystać na tworzenie i wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Może to być sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2018 r. jest to 27 481 zł), a okres kredytowania wynosi maksymalnie 3 lata. Firmy, które skorzystały z pierwszego produktu i zatrudniły osobę bezrobotną, mogą liczyć na częściowe umorzenie pożyczki.

Pieniądze na ekspansję zagraniczną

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Zadaniem funduszu jest obejmowanie udziałów lub akcji w zagranicznej spółce zależnej polskiego partnera lub udzielenie zagranicznej spółce pożyczki bez regresu do polskiego partnera. Celem jest współfinansowanie zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Nie ma sztywno określonych pułapów. Czas inwestycji to zwykle 5–10 lat. Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym – pozostawia zarządzanie projektem w rękach polskiego podmiotu i wspiera go na poziomie rady nadzorczej spółki zagranicznej.
Finansowe Wspieranie Eksportu. Z tego rządowego programu firmy najczęściej korzystają z akredytyw. Rozliczając kontrakty handlowe zabezpieczają się przed ryzykiem nieotrzymania płatności.
Gwarancje bankowe. BGK na zlecenie polskiej spółki może, po pozytywnej ocenie jej sytuacji finansowej, wystawiać wszystkie formy gwarancji.
Kredyt dla nabywcy. BGK udziela go zagranicznemu kontrahentowi na poczet zapłaty za dostarczany przez polskiego eksportera towar (lub usługę).
Wykup wierzytelności eksportowych od polskiego eksportera. W ten sposób zyskuje on wcześniejszą zapłatę za dostarczony towar, a bank przejmuje rolę wierzyciela i w przypadku braku spłaty w wyznaczonym terminie, dochodzi należności od zagranicznej firmy.