Od 1 kwietnia 2019 r. złożenia sprawozdania finansowego będzie mógł dokonać reprezentujący spółkę radca prawny lub adwokat.
W iększość spó łek prawa handlowego jest obowiązana złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. Przez wiele lat obowiązek ten był realizowany w formie papierowej – odpowiednie dokumenty były przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z właściwym formularzem oraz stosowną opłatą. Począwszy od 2018 r., sprawozdania finansowe można już składać tylko drogą elektroniczną. Plusem takiego rozwiązania z pewnością jest zmniejszenie kosztów (złożenie sprawozdania finansowego jest teraz bezpłatne). Poza plusami jest jednak sporo minusów. Po pierwsze, należy mieć na uwadze, że sprawozdanie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub też profilem zaufanym ePUAP. Z założenia, bo podpis ePUAP w praktyce nie funkcjonował. Dopiero w tym roku wprowadzono zmiany umożliwiające – rzekomo – bezproblemowe dokonywanie podpisów poprzez ePUAP, jednakże użytkownicy sygnalizują, że nadal są z tym problemy.
Problem z podpisywaniem poprzez ePUAP nie był jednak jedyny. W sytuacji gdy w zarządzie spółki były osoby nieposiadające numeru PESEL, złożenie sprawozdania finansowego było niemożliwe. Spółki radziły sobie z tym w różny sposób. Najczęściej podejmowano czynności zmierzające do uzyskania numeru PESEL, czasem dochodziło do zmian osobowych w zarządzie. Rozwiązaniem nie całkiem zgodnym z przepisami było składanie sprawozdań finansowych przez pełnomocników procesowych. Sądy rejestrowe zajmowały w tej sprawie różne stanowiska. Większość akceptowała takie rozwiązanie, jednakże część składów odrzucała je jako sprzeczne z przepisami. Zdarzało się również, że sądy miesiącami nie ustosunkowały się do złożonych w ten sposób sprawozdań (osobiście z jednym wnioskiem czekam na rozstrzygnięcie już sześć miesięcy).