Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ), w ramach której prognozuje się długofalowe skutki inwestycji dla otoczenia, nie będzie już wymagana przy opracowywaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów z tej dziedziny. Inicjowanie takiego postępowania nie będzie także obligatoryjne dla projektów przedsięwzięć realizowanych dla celów obrony narodowej bądź cywilnej (z wyłączeniem tych, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000).
Takie ułatwienia dla inwestorów znajdą się w nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w pierwszej połowie roku.
Jednym z głównych celów nowelizacji jest obniżenie kosztów i czasu realizacji przedsięwzięć wywołujących skutki dla otoczenia. Temu ma m.in. służyć likwidacja postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto w przypadku dużych przedsięwzięć, w których inwestorzy są zobowiązani do uzyskania decyzji środowiskowej, zniknie wymóg dostarczania kopii mapy ewidencyjnej oraz wypisów z rejestru gruntów dla wszystkich działek przylegających do tej, na której ma być realizowany projekt.
Jak przekonuje Ministerstwo Środowiska, przy inwestycjach realizowanych na rozległych działkach liczba stron postępowania w sprawie decyzji środowiskowej bywa spora, co pociąga za sobą duże koszty związane z uzyskaniem i przekazaniem odpowiedniej dokumentacji. Nowelizacja przewiduje zniesienie obowiązku przekazywania do organu wypisów z rejestru gruntów w sytuacji, gdy liczba stron przekroczy 10. Nowe przepisy przesądzą też wprost, że kopie tych dokumentów mogą być składane w formie elektronicznej.
Projekt resortu ma także rozwiązać problemy z ustalaniem adresów stron postępowania skutkujące przewlekłością procedur. W tym celu planuje się wprowadzenie domniemania prawdziwości danych ewidencyjnych zawartych w rejestrach gruntów. Nie będzie też konieczności zawieszania postępowania w sytuacji, gdy jedna ze stron umrze bądź nie można odnaleźć spadkobierców nieruchomości, na którą ma oddziaływać inwestycja (zastosowanie w takim przypadku znajdzie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczący zawiadomienia w formie publicznego obwieszczenia).
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac Rady Ministrów