We wtorek podczas obrad sejmowej komisji finansów publicznych ma się odbyć pierwsze czytanie Projektu nowelizacji ustawy o NBP.

Projekt, który złożyło w ubiegłym tygodniu do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość, reguluje poziom wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych w banku i wprowadza ich jawność, co "nie narusza zasady autonomii banku centralnego" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Zgodnie z proponowanymi przepisami wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów NBP ma być ustalane na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez zarząd NBP w drodze uchwały.

Jak wskazano w projekcie, zarząd NBP miałby kształtować wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Wysokość wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze oraz prezesa, wiceprezesów i członków zarządu NBP oraz uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP mają być - według projektu noweli - jawne i będą podlegać publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja.

W projekcie podano również, że w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy mają zostać opublikowane uchwały zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP z lat 1995-2018

Projekt ustawy przewiduje także nowelizację ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Do istniejącego już katalogu osób obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego dodano: członków zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektorskie lub równorzędne pod kątem płacowym dla dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora. Osoby te, będą składać oświadczenia majątkowe kierownikowi jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypracowanym modelem składania oświadczeń majątkowych.