Projekt nowelizacji ustawy o NBP, który reguluje poziom wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych w banku centralnym i wprowadza ich jawność, ma trafić we wtorek na pierwsze czytanie do sejmowej komisji finansów publicznych.

We wtorek podczas obrad sejmowej komisji finansów publicznych ma się odbyć pierwsze czytanie Projektu nowelizacji ustawy o NBP.

Projekt, który złożyło w ubiegłym tygodniu do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość, reguluje poziom wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych w banku i wprowadza ich jawność, co "nie narusza zasady autonomii banku centralnego" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Zgodnie z proponowanymi przepisami wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów NBP ma być ustalane na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a wynagradzania pracowników NBP są ustalane przez zarząd NBP w drodze uchwały.

Jak wskazano w projekcie, zarząd NBP miałby kształtować wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Wysokość wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze oraz prezesa, wiceprezesów i członków zarządu NBP oraz uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP mają być - według projektu noweli - jawne i będą podlegać publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja.

W projekcie podano również, że w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy mają zostać opublikowane uchwały zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP z lat 1995-2018

Projekt ustawy przewiduje także nowelizację ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Do istniejącego już katalogu osób obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego dodano: członków zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektorskie lub równorzędne pod kątem płacowym dla dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora. Osoby te, będą składać oświadczenia majątkowe kierownikowi jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypracowanym modelem składania oświadczeń majątkowych.