Wymóg przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji ludności przed rozpoczęciem działalności oraz konieczność aktualizacji takich testów co najmniej raz na dwa lata.
Do tego bieżące weryfikowanie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. To nowe wymogi, które zostaną nałożone na przedsiębiorców prowadzących escape roomy. Przewidziane są w projekcie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Projekt definiuje, czym jest prowadzenie escape roomu. Jest to „działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji”.
Sprawdzeń dokonywać będą musieli rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koszt takiej weryfikacji wynosi obecnie ok. 1 tys. zł. Zapłacić za to będą musieli przedsiębiorcy.
Właściciel, zarządca lub użytkownik o planowanych testach będą musieli informować właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na siedem dni przed ich przeprowadzeniem. Ze sprawdzeń zaś będzie trzeba sporządzić protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi oraz spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Protokół ten będzie musiał być złożony straży w terminie siedmiu dni od przeprowadzenia testów.
„Projektowane rozwiązanie powinno wzmocnić nadzór Państwowej Straży Pożarnej nad realizacją zadań wynikających zarówno z projektowanego par. 17a ust. 1 zmienianego rozporządzenia, jak i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych (lub ich częściach), których dotyczy przepis. W perspektywie omawiana procedura powinna wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach, a w konsekwencji wzmocnić ochronę zdrowia i życia osób w nim przebywających” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Przygotowane rozwiązanie przewiduje, że rozporządzenie wejdzie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zarazem termin pierwszego sprawdzenia dla przedsiębiorców prowadzących escape roomy wynosić będzie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Nowe przepisy to pokłosie tragicznego zdarzenia, do którego doszło 4 stycznia 2019 r. w Koszalinie. Pięć nastolatek zginęło w jednym z escape roomów. Przeprowadzona następnie przez straż pożarną kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. W następnych dniach skontrolowano 479 obiektów. W aż 419 z nich (87,5 proc. skontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowości. Uchybienia w aż 13 proc. przypadków stanowiły podstawę do wydania decyzji o zakazie eksploatacji lokalu.
Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nowelizacja rozporządzenia dotyczyć będzie ok. 600 małych i średnich przedsiębiorstw.
Etap legislacyjny
Projekt skierowano do konsultacji