Blisko 60 proc. firm rodzinnych w Polsce prognozuje, że ich sytuacja ekonomiczna w najbliższym roku będzie dobra lub bardzo dobra - wynika z opublikowanego w środę raportu firmy doradczej KPMG. W Europie podobnie prognozuje 73 proc. respondentów.

Jak wskazali autorzy „Barometru firm rodzinnych”, zarządzający firmami rodzinnymi dobrze oceniają sytuację swoich organizacji, co znajduje potwierdzenie w pozytywnych wynikach finansowych i rosnącej liczbie zatrudnionych.

"W Polsce 59 proc. respondentów oceniło kondycję ekonomiczną firmy w ciągu następnych 12 miesięcy jako dobrą lub bardzo dobrą (spadek o 3 pkt. proc. rdr). W Europie taką samą opinię wyraziło 73 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt.proc. rdr)" - wskazano.

Lepsze wyniki finansowe w ostatnim roku odnotowało ponad 30 proc. polskich przedsiębiorstw, a 42 proc. respondentów stwierdziło, że przychody utrzymały się na tym samym poziomie. "Średnia dla Europy wypada nieco lepiej – aż 64 proc. europejskich przedsiębiorstw zanotowało wzrost przychodów, w przypadku 24 proc. pozostały one na tym samym poziome" - wynika z raportu.

Jak podkreślono, dobra kondycja firm rodzinnych jest widoczna również we wzroście zatrudnienia – ponad 1/3 polskich przedsiębiorstw w ciągu roku zwiększyła liczbę pracowników, a połowa utrzymała zatrudnienie na tym samym poziomie. "Jeszcze lepsza sytuacja panuje w Europie, gdzie prawie 55 proc. firm zwiększyło liczbę etatów" - wyliczono.

Z badania wynika też, że największym wyzwaniem stojącym przed polskimi firmami rodzinnymi są rosnące koszty pracy, na co wskazała ponad połowa ankietowanych (52 proc.). "W Polsce ten problem jest zgłaszany znacznie częściej niż w pozostałych krajach Europy" - czytamy.

Coraz wyższe koszty pracy przyczyniają się do trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry - podkreślili eksperci KPMG. "Blisko 1/3 firm rodzinnych z Polski przyznaje, że problematyczna jest konieczność rywalizacji o pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. W Europie odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących tę kwestię jest jeszcze większy i wynosi 53 proc." - napisano.

Jak wynika z raportu, ponad 1/3 firm rodzinnych w Polsce wskazuje, że zmieniające się otoczenie prawne utrudnia zarządzanie przedsiębiorstwem. "Częste zmiany w przepisach wpływają na niepewność firm i niechęć do podejmowania inwestycji obarczonych ryzykiem" - wskazano.

Autorzy raportu podkreśli, że zdecydowana większość polskich przedsiębiorców planuje sukcesję w ramach rodziny. "Planowanie przekazania władzy i zarządzania firmą następnemu pokoleniu deklaruje ponad 70 proc. ankietowanych firm rodzinnych z Polski. Jeszcze więcej ankietowanych przewiduje, że przekaże własność firmy swoim potomkom" - czytamy.

W raporcie wskazano też, że najważniejszymi priorytetami dla polskiego biznesu rodzinnego w ciągu kolejnych dwóch lat będzie zwiększenie zyskowności (38 proc. wskazań), przyciągnięcie nowych, utalentowanych pracowników (35 proc.) oraz wzrost przychodów (32 proc.). "Mając na uwadze potrzebę ciągłego rozwoju, zdecydowana większość firm rodzinnych w Polsce planuje inwestycje w działalność podstawową firmy (80 proc. wskazań), kapitał ludzki (78 proc.) oraz innowacje i nowe technologie (76 proc.)" – czytamy.

„Barometr firm rodzinnych” jest siódmą edycją badania przeprowadzonego przez KPMG w wybranych krajach Europy. Polskie firmy rodzinne wzięły udział w badaniu po raz szósty. Raport opracowano na podstawie wyników wywiadów internetowych (CAWI), przeprowadzonych w okresie maj-lipiec 2018 roku. W badaniu udział wzięło 1 576 respondentów z 26 krajów, w tym z Polski.