Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, członkowie KNF będący przedstawicielami BFG, UOKiK oraz koordynatora służb specjalnych będą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji wyłącznie z głosem doradczym i nie będą brać udziału w głosowaniach.

W wyniku nowelizacji Komisja Nadzoru Finansowego będzie składać się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców i dziewięciu członków.

Obecnie poza przewodniczącym KNF i jego dwoma zastępcami, w skład Komisji wchodzą przedstawiciele: ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz reprezentanci prezydenta i Narodowego Banku Polskiego.