1 stycznia 2019 roku zostaną wypłacone pierwsze dopłaty do najmu mieszkań. Dofinansowanie będzie obowiązywać przez 15 lat.

Dopłaty do czynszu, czyli program Mieszkanie na Start

Program Mieszkanie na Start zakłada dopłaty do czynszu dla najemców nowych mieszkań lub lokali znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czyli poddanych remontowi bądź przebudowie na skutek współpracy gmin z inwestorami.

Dopłaty do najmu mają obowiązywać przez 15 lat. W 2019 roku na dopłaty ma być przeznaczone 200 mln zł. W latach 2020-2033, co roku kwota z poprzedzającego roku będzie powiększana o kolejne 200 mln zł. Od 2034 roku dopłaty będą wynosiły co roku tyle samo, czyli 3,2 mld.

Kto otrzyma dopłaty?

Podstawowy warunek przystąpienia stanowi spełnienie kryterium dochodowego. Beneficjentami programu będą osoby, których dochody są jednocześnie zbyt niskie, by móc pozwolić sobie na wynajem lub kupno mieszkania na rynku komercyjnym i zbyt wysokie, by ubiegać się o przyznanie mieszkania komunalnego.

Próg dochodowy będzie ulegał zmianom na przestrzeni lat, gdyż ma być uzależniony od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (określanego na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny).

Dla gospodarstwa jednoosobowego (osób mieszkających samotnie) będzie on wynosił średnio 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS (obecnie około 2,5 tys. zł). Z każdym nowym członkiem gospodarstwa domowego próg ten będzie wzrastał o kolejne 30 pkt. proc. Przykładowo, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

Dochód beneficjentów będzie weryfikowany co roku, jeśli wzrośnie, dopłaty będą zmniejszane.

Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Pierwszym warunkiem otrzymania dofinansowania będzie zawarcie przez inwestora umowy z gminą, w której mieszka zainteresowany. Następnie gmina musi wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Gmina zajmie się także wstępnym naborem mieszkańców, wykorzystując zapisany w proponowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa. Ostateczna decyzja o zawarciu umów najmu będzie zależała od inwestora. To on bowiem dokona oceny zdolności czynszowej.