Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prostsze, a wątpliwości prawnych mniej. Przekonuje o tym Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W ostatni piątek Sejm uchwalił przygotowaną przez tenże resort ustawę o nowelizacji niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, nazywaną potocznie pakietem MSP.Wiele zmian dotyczy prawa podatkowego, ale kilkanaście z nich jest związanych z wątpliwościami, które powstały w ostatnich latach na tle niejasnych przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).
Dla większości przedsiębiorców najistotniejsze może być to, że już po wejściu w życie ustawy – co nastąpi najprawdopodobniej 1 stycznia 2019 r. – w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe będzie podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Obecne brzmienie art. 231 par. 4 k.s.h. uniemożliwia takie działanie w wypadku części uchwał (np. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu, podział zysku albo pokrycie straty, udzielenie absolutorium).
Przesądzone zostanie również, w jaki sposób rezygnację ma składać ostatni członek zarządu lub rady nadzorczej. Sprawa ta była przedmiotem wielu kontrowersji. W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiały się aż trzy koncepcje. Ostatecznie 31 marca 2016 r. SN wskazał w uchwale (sygn. akt III CZP 89/15), że ostatni rezygnujący członek organu może rezygnację złożyć samemu sobie.
Resort przedsiębiorczości uznał, że to właściwe rozwiązanie, ale z pewnym zastrzeżeniem. Otóż taki model umożliwiałby bowiem celowe opróżnianie organów w celu utrudnienia np. dochodzenia swych roszczeń przez wierzyciela spółki.
Dlatego w nowej ustawie wskazano, że ostatni menedżer w spółce będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników, tak by mogli oni wybrać nowych członków organów podmiotu. Przepisy przewidują, że to ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawierać będzie oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja zaś będzie skuteczna z dniem następującym po tym dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm