Przed sprzedażą ubezpieczenia agent poinformuje klienta o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez agenta od zakładu ubezpieczeń.
Będzie też zobowiązany do każdorazowej analizy potrzeb klienta i dostosowania do nich proponowanych produktów. Niedopełnienie obowiązków będzie wiązało się z ryzykiem nałożenia kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a nawet odpowiedzialnością karną dystrybutora. Te oraz inne zmiany wprowadzi ustawa z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. poz. 2486 ze zm.), która wejdzie w życie 1 października 2018 r.
Ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 26, s. 17 ze zm.; dalej: dyrektywa IDD) i stanowi istotną reformę zasad sprzedaży ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji oraz prowadzenia działalności przez agentów, brokerów i zakłady ubezpieczeń.
Wraz z wejściem w życie nowego prawa straci moc m.in. dotychczasowa ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2077 ze zm.), zmiany dotkną też ustaw sektorowych, w tym m.in. ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2270).
Nowy akt prawny m.in. zmieni sposób rozumienia działalności ubezpieczeniowej ze względu na wprowadzenie jednoznacznego podziału na działalność ubezpieczeniową oraz działalność reasekuracyjną.
Skutki wejścia w życie nowego prawa z pewnością najbardziej odczują tzw. multiagencje ubezpieczeniowe, które będą musiały wprowadzić nie tylko nowe procedury związane ze sprzedażą ubezpieczeń i zarządzaniem konfliktem interesów, lecz także przygotować się na samodzielne rozpatrywanie skarg i reklamacji, które po 1 października 2018 r. klienci będą mogli kierować do nich bezpośrednio.