Dotyczy to firm korzystających dotychczas z rachunku powierniczego. Te, które nie dostosują się do zmiany przepisów, zostaną wykreślone z rejestru
1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361; dalej: ustawa). Nowy akt prawny częściowo zastąpił dotychczas obowiązującą ustawę o usługach turystycznych (która obecnie nosi nazwę ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Obowiązujące od 1 lipca przepisy wymagają wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania, a wpis jest warunkiem prowadzenia działalności określonej w ustawie. Rejestr ten zastąpił wcześniejszy rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Zasadniczo ci przedsiębiorcy, którzy byli już do wpisani do starego rejestru na dzień wejścia w życie nowej ustawy, znaleźli się automatycznie w nowym. Nie oznacza to jednak, że nie mają żadnych obowiązków. Przede wszystkim chodzi o te podmioty, które na mocy starej ustawy posiadają zabezpieczenie finansowe w formie rachunku powierniczego. To zabezpieczenie finansowe, które ma chronić interesy klientów (zapewniając środki finansowe np. na powrót turystów z imprezy turystycznej na wypadek swojej niewypłacalności). Takie zabezpieczenie po wejściu w życie nowej ustawy stało się niewystarczające. Zgodnie z przepisami przejściowymi przedsiębiorcy mają trzy miesiące od wejścia w życie ustawy, a więc do końca września 2018 r., na przedstawienie zabezpieczenia finansowego w formie przewidzianej nowymi przepisami (art. 7 ust. 2 pkt 1‒3).
Przedsiębiorcy muszą więc zawrzeć:
  • gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy gwarancji;
  • umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy ubezpieczenia;
  • umowę o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmować wpłaty podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli świadczą imprezy turystyczne lub ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terytorium Polski.
Jeśli tego nie zrobią, wpis traci moc, a marszałek województwa z urzędu wykreśla takiego przedsiębiorcę z prowadzonego przez siebie rejestru. Co ważne, ustawa nie przewiduje w tym przypadku uznaniowości.
Z przepisów nie wynika, aby wykreślenie przedsiębiorcy z tego powodu uniemożliwiało taki wpis w przyszłości. Ponowny wpis będzie jednak i tak wymagał posiadania wymaganej formy zabezpieczenia. Trzeba też pamiętać, że w okresie między wykreśleniem a ponownym wpisem do rejestru przedsiębiorca nie będzie mógł prowadzić działalności. Takie naruszenie przepisów będzie już objęte poważną sankcją. W razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganego wpisu marszałek województwa wydaje odpowiednią decyzję administracyjną o zakazie wykonywania działalności przez trzy lata.
Podstawa prawna
Art. 72 ust. 4 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361).
Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.) – w brzmieniu sprzed 1 lipca 2018 r.