Rada nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostanie zlikwidowana - to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o utworzeniu PARP i ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Projekt, przygotowany przez resort przedsiębiorczości i technologii opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że wykorzystanie środków z programów operacyjnych na lata 2014-2020 stanowi poważny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. "W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie obecnie obowiązujących aktów prawnych, regulujących zasady funkcjonowania zaangażowanych w jego realizację instytucji, do nowych zasad wynikających z przepisów unijnych" - wyjaśniono.

PARP jest jednostką zaangażowaną w proces pozyskiwania oraz dystrybucji m.in. środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Zgodnie z uzasadnieniem, zawarte w projekcie zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów do nowych zasad unijnych dotyczących instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, nowych zadań nakładanych na PARP w nowym okresie finansowania Unii Europejskiej oraz nowych funkcji, które Agencja będzie pełnić w przyszłości.

Jak wynika z dołączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji zmiany, które zmierzają do zapewnienia sprawnego realizowania przez Agencję zadań dotyczą m.in.: uzupełnienia definicji pracownika o pracownika tymczasowego; usprawnienia procesu rekrutacji na wolne stanowiska w Agencji; wzmocnienia kompetencji i uprawnień Agencji w zakresie weryfikacji danych podmiotów ubiegających się o pomoc, możliwości wstrzymania wypłaty pomocy finansowej i odmowy udzielenia pomocy finansowej w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub karnym skarbowym.

Zgodnie z projektem PARP ma być zwolniona z opłat sądowych i opłat w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach związanych z odzyskiwaniem przez Agencję udzielonej pomocy finansowej oraz w sprawach zamówień publicznych. PARP ma uzyskać nieodpłatny dostęp do rejestrów publicznych, wprowadzona ma być też nowa forma pomocy finansowej w postaci nagród w rozumieniu przepisów unijnych.

"W zakresie zmian w systemie nadzoru nad działalnością PARP zaproponowano likwidację rady nadzorczej. Spośród dziewięciu funkcjonujących obecnie agencji wykonawczych, PARP jest jedyną – poza Agencją Mienia Wojskowego – w której działa rada nadzorcza" - poinformowano w OSR.

Zdaniem autorów projektu inne aktualne mechanizmy nadzoru, takie jak nadzór wydatkowania środków unijnych przez instytucje zarządzające lub instytucje pośredniczące, czy też zatwierdzanie dokumentów programowych i sprawozdawczych przez odpowiedniego ministra, pozwalają na sprawowanie efektywnego nadzoru nad Agencją.

"Oczekiwanym efektem zaproponowanych rozwiązań będzie usprawnienie działania Agencji w warstwie wewnętrznej oraz w zakresie obsługi beneficjentów. Zminimalizowane zostanie prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości przy wykorzystaniu przez beneficjentów środków pomocowych" - zaznaczono.

Zgodnie z OSR proponowane w projekcie zwolnienie PARP z opłat sądowych i opłat w postępowaniu egzekucyjnym wpłynie na zmniejszenie wydatków ze środków dotacji podmiotowej, pochodzących z budżetu państwa. Obliczono, że w 2016 r. wydatki z tytułu kosztów postępowań sądowych wyniosły 336 tys. 580,89 zł, w 2017 r. 1 mln 596 tys. 847,06 zł (w tym koszty obowiązkowego zastępstwa przez Prokuratorię Generalną RP – 587 tys. 325,00 zł).

Podobnie w przypadku sporów z wykonawcami, wybranymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, Agencja jest obowiązana do ponoszenia opłat sądowych, które w samym 2017 r. wyniosły 100 tys. zł.

"Likwidacja rady nadzorczej przyniesie oszczędności w kwocie ok. 500 tys. zł rocznie (wynagrodzenie, koszty podróży i zakwaterowania członków rady). Ustawa przewiduje zmniejszenie liczby zastępców Prezesa Agencji z maksymalnie 5 do maksymalnie 3 osób. Obecnie Prezes Agencji ma dwóch zastępców" - poinformowano.

Według resortu przedsiębiorczości proponowane rozwiązania umożliwią Agencji wykorzystanie potencjalnych oszczędności w środkach dotacji podmiotowej na inne cele związane z jej bieżącym funkcjonowaniem.

Według projektu zmiany miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.