30 lipca w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpocznie się nabór wniosków w II rundzie konkursu „Internacjonalizacja MSP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Beneficjenci otrzymają wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł, a na przygotowanie strategii podboju innych krajów pojedyncza firma otrzymać może nawet 800 tys. zł dotacji.

Pieniądze można przeznaczyć na różnego rodzaju wydatki związane z internacjonalizacją oferty firmy. W grę wchodzą np. usługi doradcze związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego (maksymalnie 30 tys. zł) i przygotowaniami do jego wdrożenia, materiały reklamowe i promocyjne, szkolenia, dostęp do specjalistycznych baz danych, tłumaczenia, udział w międzynarodowych targach czy misjach gospodarczych oraz oprogramowanie niezbędne do automatyzacji procesów biznesowych (maksymalnie 100 tys. zł).

– Ekspansja zagraniczna to w niektórych branżach jedyna droga do dalszego rozwoju. Jednak w przypadku małych przedsiębiorstw barierą w jej rozpoczęciu jest brak doświadczenia oraz środków pozwalających na wyjście ze swoją ofertą poza Polskę. Z tą świadomością tworzone były założenia działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – mówi Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

O wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz firmy, które mają status małego lub średniego przedsiębiorstwa i prowadzą działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wpis ten musi być dokonany nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przedsiębiorcy, którzy przedstawią strategię ekspansji na nowe rynki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł. Jeśli zdecydują się wprowadzić swój produkt na co najmniej jeden rynek spoza EOG, mogą liczyć nawet na 800 tys. zł. Maksymalny udział dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jak słyszymy w PARP, doświadczenia z konkursów ogłaszanych w latach ubiegłych skutkowały wprowadzeniem istotnych zmian dotyczących warunków wsparcia. – Zwiększona została maksymalna kwota oraz intensywność dofinansowania dla przedsiębiorców, którzy planują zaistnieć na rynkach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Wzrosła też intensywność dofinansowania projektu i limit kosztów związanych z udziałem w branżowych wydarzeniach wystawienniczych czy handlowych – tłumaczy Arkadiusz Dewódzki z PARP.

Ocena w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP” jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym sprawdzane jest, czy wnioskodawca i projekt spełniają tzw. warunki dostępowe określone dla działania. Przy czym liczba kryteriów oceny została zmniejszona do sześciu (z 14 w 2017 r.). Drugi etap to ocena zaplanowanych w projekcie działań związanych z umiędzynarodowieniem działalności wnioskodawcy z punktu widzenia racjonalności, wykonalności i skuteczności. – Ważną informacją jest wprowadzenie możliwości poprawy wniosku o dofinansowanie w trakcie drugiego etapu oceny projektu – zwraca uwagę Arkadiusz Dewódzki.

Nabór trwa do 4 września. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronach internetowych PARP. Wyjaśnień udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane m.in. na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl.

Materiał powstał przy współpracy z PARP