Od 31 marca w gminach zacznie działać jedno okienko. Samozatrudniający, który będzie chciał po tej dacie otworzyć działalność gospodarczą, może bezpłatnie dopełnić wszystkich formalności w gminie, składając zintegrowany wniosek EDG-1. Zastąpi on pięć do tej pory składanych formularzy i umożliwi przedsiębiorcy wpisanie się do wszystkich rejestrów. Przedsiębiorca nie będzie musiał już składać odrębnego formularza, aby otrzymać numer REGON, zaktualizować numer NIP, dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS lub na kontynuowanie ubezpieczenia w KRUS. Na jednym wniosku będą mogły być też zgłaszane zmiany do ewidencji dotyczące danych przedsiębiorcy, które podał wcześniej.

Dwie wersje

Ministerstwo Gospodarki przygotowało już projekt rozporządzenia, który przyjmie Rada Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zaproponowano dwa wzory wniosków: w wersji elektronicznej i papierowej. Samozatrudniający sam wybierze, w której wersji go wypełni.

Wniosek o wpis do ewidencji - złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej - będzie jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmio- tów Gospodarki Narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo oświadczeniem o kontynuowanie ubezpieczenia społecznego rolników.

Gdyby przedsiębiorca chciał prowadzić działalność w formie spółki cywilnej, wówczas musi podać oprócz swoich danych adresowych i informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności określonych według PKD, również takie same dane dotyczące spółki.

Oprócz złożenia wniosku dodatkowo samozatrudniający musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.

Wniosek EDG-1 składa się z pięciu kartek. Trzeba go złożyć w całości. Wniosek w wersji papierowej wypełnia się na maszynie albo pismem odręcznym w sposób wyraźny, bez poprawek i skreśleń. Daty podaje się w formacie RRRRMMDD, czyli na początku rok określony w czterech cyfrach, następnie miesiąc określony w dwóch cyfrach, a następnie dzień, też określony w dwóch cyfrach.

Z kolei adresy podaje się zgodnie z oznaczeniami zawartymi w bazie adresów TERYT, dostępnej w organie ewidencyjnym oraz elektronicznie na stronie www.stat.gov.pl.

Samozatrudniający, który składa wniosek w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, powinien wypełnić wszystkie rubryki z wyjątkiem 06 poświęconej numerowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Tego numeru nie wpisuje, bo w momencie wypełniania formularzu jeszcze nie został mu on nadany.