Po wstępnym odrzuceniu źródeł energii, których zastosowanie jest w Polsce niemożliwe ze względu na ukształtowanie terenu lub warunki klimatyczne (jak na przykład energia fotowoltaiczna), zaobserwowano wyraźny rozwój działalności w dziedzinie energii odnawialnej (wiatrowej i biomasy).

Prawo i finanse

Obecny rozwój w tej dziedzinie wynika z dwóch podstawowych zjawisk. Pierwsze z nich dotyczy pojawienia się na rynku polskim firm międzynarodowych posiadających doświadczenie w branży, drugie zaś to zdecydowane zaangażowanie polskiej administracji państwowej, które umożliwiło między innymi wprowadzenie zmian w obowiązującym prawodawstwie oraz zapewnienie środków finansowych mających na celu uatrakcyjnienie i zwiększenie dochodowości inwestycji w tym sektorze.

Na podkreślenie zasługuje duże zainteresowanie energią odnawialną ze strony przedsiębiorstw reprezentujących takie kraje jak Niemcy, Portugalia czy Hiszpania (ta ostatnia zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem stopnia rozwoju energii wiatrowej). Firmy z tych krajów utworzyły w Polsce spółki z zamiarem pozostania na tutejszym rynku, nie zaś w celach czysto spekulacyjnych, jak to miało miejsce w przeszłości w innych branżach gospodarki krajowej. Obecnie działają w Polsce przedsiębiorstwa zajmujące się rozwojem farm wiatrowych, wykonywaniem badań technicznych niezbędnych do budowy i osiągania optymalnej wydajności tych obiektów, a nawet dostawą maszyn dla farm wiatrowych.

Rozwój energetyki wiatrowej jest oczywiście możliwy w dużej mierze dzięki przyjęciu ustawodawstwa zapewniającego bezpieczeństwo prawne inwestycji. W tym zakresie należy podkreślić przede wszystkim wprowadzenie zmian w ustawie - Prawo energetyczne z 12 stycznia 2007 roku, umożliwiających swobodniejszy rozwój branży energetycznej poprzez poszerzenie kompetencji Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i ustanowienie stałego systemu taryf w oparciu o stawkę za kilowatogodzinę oraz ceny sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów.

Ponadto opracowano szereg programów mających na celu zachęcenie do wdrażania projektów opartych na energiach odnawialnych. Na uwagę zasługuje przede wszystkim Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), na lata 2007-2013, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej. Program został przygotowany przez polski rząd i zatwierdzony 5 grudnia 2007 r. przez Komisję Europejską, która wspiera działania mające na celu realizację projektów związanych z energią odnawialną. Do jego celów należy zwiększanie efektywności produkcji, przesyłu oraz dystrybucji energii; poprawa efektywności w procesie wykorzystania energii oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przede wszystkim celem PO IŚ (Działanie 9.4 oraz 9.5) jest zwiększenie produkcji energii oraz prądu ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej. W szczególności pomoc może zostać przyznana na projekty związane z budową jednostek produkujących energię elektryczną z wykorzystaniem energii wiatrowej, wody w elektrowni hydroelektrycznej o mocy nieprzekraczającej 10 MW, biomasy lub biogazu,

Wkład finansowy UE przeznaczony na te działania, na lata 2007-2013, wynosi 422,95 mln euro. Dodatkowo, na ten cel przeznaczone zostanie, jeżeli środki takie będą dostępne, 211,09 mln euro ze źródeł krajowych. Instytucją przyznającą pomoc finansową jest Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO).