W ramach programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) będą wspierane największe projekty z zakresie odnawialnych źródeł energii. O wsparcie z tego programu mogą ubiegać się tylko przedsięwzięcia o minimalnej wartości 20 mln zł (w przypadku dotyczących małych elektrowni wodnych do 10 MW oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu próg jest obniżony i wynosi 10 mln zł).

Energia z różnych źródeł

Dotacje te można uzyskać na przedsięwzięcia zmierzające do budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej. W tym wsparcie będzie obejmować przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci. Szeroki jest także katalog beneficjentów, bowiem obejmuje nie tylko przedsiębiorców, ale także na przykład samorządy, stowarzyszenie czy nawet związki wyznaniowe.

Nie oznacza to jednak, że jeśli budowa farmy wiatrowej czy spalarni biomasy ma pochłonąć mniej niż 20 mln zł, to jest pozbawiona szansy na unijne pieniądze. W sukurs przychodzą bowiem inne programy operacyjne. Dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii, których nie można sfinansować w ramach PO IiŚ, znajdują się w regionalnych programach operacyjnych (RPO) oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Programy regionalne

W ramach RPO mogą być dofinansowywane projekty o wartości poniżej 20 mln (lub 10 mln zł w przypadku małych elektrowni wodnych do 10 MW oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu). Praktycznie każdy region przeznaczył część środków unijnych, które otrzymał na lata 2007-2013 na odnawialne źródła energii. Nie są to duże kwoty (patrz tabela), lecz stanowią istotne uzupełnienie środków w programie Infrastruktura i Środowisko.

Na tym kończą się możliwości, jakie mają przedsiębiorcy w pozyskiwaniu grantów z UE na OZE. Natomiast samorządy mogą skorzystać jeszcze ze środków znajdujących się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do niego mają trafić wszystkie projekty z zakresu energetyki odnawialnej, których wartość nie przekracza 3 mln zł.

Wsparcie to jest dostępne tylko na obszarze interwencyjnym PROW, czyli może dotyczć projektów realizowanych w:

● miejscowościach należących do gminy wiejskiej,

● miejscowościach należących do gminy miejskowiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

● miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.

Projekty mogą obejmować jedną lub więcej miejscowości.