Wstrzymanie wykonania decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do czasu rozpoznania skargi przez sąd będzie z reguły zasadne. Wynika tak z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powód?„Z samej istoty decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wynika, że jej wykonanie spowoduje ziszczenie się przesłanek wstrzymania wykonania decyzji, to jest spowoduje znaczną szkodę i trudne do odwrócenia skutki” – stwierdził NSA.
Sprawa wyglądała tak, że we wrześniu 2017 r. główny inspektor farmaceutyczny cofnął przedsiębiorcy zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Prowadzący biznes (który prowadzi również podmiot leczniczy) z decyzją się nie zgadzał, więc postanowił ją zaskarżyć. Jednocześnie zawnioskował o wstrzymanie wykonania decyzji. Możliwość taka wynika z art. 61 par. 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302). Przepis ten stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi ten może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Zarówno zdaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak i NSA – w wypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni co do zasady należy uznać, że przesłanki umożliwiające wstrzymanie wykonania decyzji są spełnione.
Zdaniem NSA w przypadku zaprzestania działalności prowadzący hurtownię traci bowiem korzyści majątkowe związane ze sprzedażą leków, a zatem zaburzona może zostać jej płynność finansowa. Spółka będzie również zobowiązana do utrzymywania pomieszczenia wykorzystywanego na hurtownię leków (pomieszczenie powinno spełnić określone wymogi), bez możliwości dokonywania obrotu tymi produktami, co może spowodować dodatkową szkodę majątkową.
Co więcej, charakter hurtowego obrotu lekami zakłada pewne zaufanie między hurtownikami a aptekarzami. Można zaś przypuszczać, że gdy farmaceuci zostaną zmuszeni do zmiany dostawcy, to nawet w razie korzystnego dla hurtownika wyroku sądu nie wrócą już oni do podmiotu, który przez pewien czas nie mógł prowadzić sprzedaży.
Wykonanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej może mieć dla skarżących hurtowników również skutki w sferze kadrowej. Prawdopodobne jest bowiem, że podmiot, który nie może prowadzić biznesu, będzie zmuszony do zwolnienia swoich pracowników.
Zdaniem wielu farmaceutów orzeczenie NSA jest kuriozalne. A to dlatego, że cofanie zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych często jest związane z podejrzeniami, że biorą one udział w procederze nielegalnego wywozu leków. Postanowienie sądu o wstrzymaniu cofnięcia zezwolenia zaś umożliwia w praktyce dalsze uczestnictwo w tym procederze. Ba, jeśli przedsiębiorca zakłada, że wskutek wyroku sądu ostatecznie straci zezwolenie, może w zasadzie nie przestrzegać już w okresie postępowania sądowego żadnych przepisów. Nie będzie mu przecież groziła sankcja (nic gorszego od utraty zezwolenia go nie spotka).

orzecznictwo

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2018 r., sygn. akt II GZ 240/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia