Zgodnie z zasadą dywersyfikacji, inwestor powinien ograniczać ryzyko przez lokowanie kapitału w różne klasy ryzyka (różne formy inwestycji). Standardem jest portfel zbudowany z różnorodnych aktywów finansowych: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz derywaty na wymienione walory. Kolejnym etapem jest włączenie do portfela aktywów niefinansowych, takich jak surowce i nieruchomości, najpierw w postaci inwestycji pośrednich (np. fundusze nieruchomości), a ostatecznie w czystej - fizycznej postaci. Bezpośrednie inwestowanie w nieruchomości wymaga nie tylko znajomości rynku, lecz także specyfiki form nieruchomości.

Na gruncie prawa polskiego wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe i lokalowe. Każda kategoria ma swoje cechy szczególne.

Nieruchomość gruntowa staje się odrębną własnością z chwilą wydzielenia granicami części powierzchni ziemi. Rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna. Nieruchomości gruntowe podlegają obrotowi wraz z częściami składowymi: urządzeniami służącymi do doprowadzania i odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego i innymi podobnymi urządzeniami oraz drzewami i innymi roślinami.

Nieruchomość budynkowa to budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem, które są częściami składowymi gruntu i jako takie nie powinny być przedmiotem odrębnej własności. Przepisy szczególne przewidują wyjątki od tej zasady i stanowią, że pewne rodzaje budynków trwale związanych z gruntem lub ich części mogą być odrębnym od gruntu przedmiotem własności.

Nieruchomością lokalową jest samodzielny lokal mieszkalny oraz samodzielny lokal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, jeżeli stanowi odrębną własność. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Specyfika poszczególnych form inwestycji rzeczowych determinuje sposób zarządzania nimi, a więc ostatecznie koszty, wpływające na rentowność inwestycji. Z tego powodu, przed włączeniem nieruchomości do portfela niezbędna jest dogłębna analiza kosztów oraz przyjrzenie się interakcjom, jakie powstaną w całym portfelu, po włączeniu doń inwestycji rzeczowych.