Już 10 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi własny program wsparcia przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Firmy zainteresowane inwestycjami w zieloną energię (farmy wiatrowe czy spalarnie biomasy) będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na realizacji swoich projektów. Program wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii i obiekty wysokosprawnej kogeneracji jest odpowiedzią na rządową rekomendację zwiększenia wydatków inwestycyjnych na energetykę, w tym w szczególności na sektor odnawialnych źródeł energii, zawartą w rządowym antykryzysowym Planie Stabilności i Rozwoju.

Z przewidzianej na lata 2009-2012 pomocy finansowej ze środków krajowych, w wysokości 1,5 mld zł, połowa, tj. 750 mln zł, będzie przeznaczona w 2009 roku na bardzo atrakcyjne pożyczki udzielane w ramach pierwszego konkursu. Będą mogły w nim wziąć udział podmioty chcące zainwestować w odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację. Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w elektrociepłowni. Jest on ekologiczny i ekonomiczny - pozwala na mniejsze zużycie paliwa niż oddzielne wytwarzanie ciepła w ciepłowni i energii elektrycznej w elektrownii. Wartość projektów, które będę mogły ubiegać się o wsparcie, nie może być wyższa niż 10 mln zł.

Środki finansowe pochodzić będą z opłat zastępczych i kar naliczanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), a wnoszonych przez dostawców energii zobowiązanych prawem energetycznym do zakupu odpowiedniej ilości zielonej energii. Wpływy z tytułu tychże opłat i kar stanowią dochód NFOŚiGW i umieszczane są na wyodrębnionym subfunduszu.

W ramach programu inwestorzy będą mogli otrzymać pożyczkę długoterminową, rozłożoną maksymalnie na 15 lat, w wysokości do 50 mln zł, która pokryje do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia. Stała stopa oprocentowania pożyczki będzie wynosić 6 proc. Dodatkowo istnieje możliwość umorzenia pożyczki do 50 proc. kwoty, w zależności od rentowności przedsięwzięcia. Z tego rozwiązania będą mogły jednak skorzystać tylko mniej rentowne projekty.

Jak szacują twórcy programu, ma on przyczynić się do stworzenie w Polsce dodatkowych 350 MW zielonej energii. Dzięki temu nasz kraj ma zbliżyć się do wypełniania unijnych zobowiązań. Do 2020 roku 15 proc. energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Na razie nie wiadomo jak będzie

Dwuetapowa, wnikliwa ocena merytoryczna ma na celu umożliwienie realizacji inwestycji przedsiębiorcom w świetle zapisów dotyczących pomocy publicznej (wstępne zaświadczenia o kwalifikowalności przedsięwzięcia do pomocy). Na uzupełnienie dokumentów wnioskodawcy będą mieli trzy miesiące, zaś ogłoszenie pierwszej listy rankingowej powinno nastąpić do końca listopada 2009 roku. W ciągu czterech do sześciu miesięcy po ogłoszeniu wyników pierwszej rundy zostaną podpisane umowy o przyznaniu wsparcia.

Wybór przedsięwzięć, które dostaną wsparcie będzie dokonywany na podstawie dwóch kryteriów. Pierwszym z nich jest kryterium dostępu, które ma wyłonić najlepiej przygotowane i najbardziej efektywne energetyczni i ekonomicznie projekty. Ocena przedsięwzięć będzie odbywała się na dwóch poziomach. Po pierwsze firma będzie musiała spełnić minimalne wymogi kompletności wniosku (nie został on jeszcze opublikowany). Drugi poziom to ocene merytoryczna inwestycji.

Drugim kryterium jest kryterium selekcji. Będzie to instrument rankingowy, który - w zamyśle NFOŚiGW - ma uwzględniać specyfikę każdej kategorii przedsięwzięcia.