Już 16 marca rozpocznie się pierwszy nabór wniosków na unijne dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii. Wnioski o wsparcie będzie można składać do 14 kwietnia, a ogółem do podziału jest ponad 740 mln zł. W całej perspektywie finansowej na lata 2007-2013, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko na wsparcie energetyki odnawialnej przeznaczono ponad 3,2 mld zł. Te środki znajdują się w dwóch osiach priorytetowych programu: IX i X. Głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić, by móc skorzystać z dotacji, jest wartość finansowa projektu, która w większości przypadków musi wynosić powyżej 20 mln zł. Uzyskane środki mają charakter pomocy bezzwrotnej.

Wsparcie dla OZE

W ramach Priorytetu IX PO IŚ infrastruktura przyjazna środowisku realizowane będą następujące działania:

Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, które wspierać będzie budowę lub zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, wiatru, a także ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej i słonecznej;

Działanie 9.5 wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych przewiduje dofinansowanie budowy instalacji do produkcji biopaliw i biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,

Działanie 9.6 sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych, obejmuje budowę oraz modernizację sieci umożliwiających przydacznie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Ponadto w ramach Priorytetu X PO IŚ Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii wsparcie uzyskać będzie można na projekty inwestycyjne zmierzające do rozbudowy przemysłu produkującego na potrzeby sektora odnawialnych źródeł energii - np. producenci instalacji solarnych, wiatraków itp. (działanie 10.3).

Jednocześnie fundusze na innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii można pozyskać z Programu Innowacyjna Gospodarka, a na mniejsze projekty produkcji biopaliw i biokomponentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekty OZE o niższej wartości dofinansowywane są też w ramach niektórych Regionalnych Programów Operacyjnych.

Inwestycje w biogazownie

Najbardziej popularnymi dotacjami będzie wsparcie na budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej w OZE. Dlatego też przy tym rodzajem pomocy ze środków publicznych zatrzymamy się na dłużej, by pokazać, jak wygląda procedura aplikowania o środki unijne na odnawialne źródła energii.

Najważniejszą informacją jest to, że instytucją odpowiedzialna za dystrybucję środków na OZE jest warszawski Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. To do instytutu należy kierować wnioski o wsparcie w konkursach w poszczególnych działaniach.

Przykładową drogę po wsparcie omówimy na przykładzie projektu zakładającego wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej. Minimalna wartość projektu kwalifikująca go do dofinansowania wynosi 10 mln złotych. W ramach tego działania nie będzie można sfinansować technologii polegających na współspalaniu paliw kopalnych i biogazu, a także budowy lub przebudowy obiektów energetycznych zagospodarowujących odpady komunalne. Beneficjentami pomocy mogą być przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy, podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny, podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Czyli jak widać katalog potencjalnych beneficjentów jest bardzo szeroki.

Wymogi formalne

Beneficjenci mogą liczyć na dotacje w maksymalnej wysokości do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. W ramach realizowanych projektów wsparcie będzie też obejmować przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej do najbliższej istniejącej sieci. Ocena wniosków odbywać się będzie w dwóch etapach: pierwszy z nich - preselekcja polega na ocenie wniosków pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia w oparciu o niepełną dokumentację projektową, na drugim etapie wymagana jest już pełna dokumentacja, a ocena wniosków prowadzona jest w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko.

Ważne, by oprócz spełnienia przez projekt kryteriów formalnych na pierwszym etapie ocenie podlegać będzie też m.in. stopień gotowości projektu do realizacji (posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę, uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, gotowy projekt techniczny i zapewnienie środków finansowych), nakład inwestycyjny na 1 MWh planowanej produkcji energii i nakład inwestycyjny na zainstalowanie 1 MW.