Mija miesiąc od wprowadzenia Konstytucji biznesu, czyli pakietu pięciu ustaw, które w ocenie ustawodawcy mają być gwarantem praw przedsiębiorców i swobody prowadzenia działalności. Ułatwienia dotyczą zakładania biznesu, prowadzenia firmy, prawa podatkowego dla przedsiębiorców a także relacji na linii firma – urząd skarbowy.

Konstytucję biznesu tworzy pakiet ustaw: Prawo przedsiębiorców, ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, ustawa o CEiDG, a także ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP. Większość zmian, które wprowadzają powyższe akty prawne weszła w życie 30 kwietnia br. Oto najważniejsze z nich.

Fundamentalne zasady

Celem Konstytucji biznesu jest przede wszystkim ocieplenie relacji na linii urzędnik-przedsiębiorca. W myśl zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, firma może funkcjonować swobodnie, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń. Jak zapewnia ustawodawca, prawo ma stać po stronie biznesu. Co to oznacza? Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Co więcej, urząd odtąd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

Nie każdą działalność trzeba rejestrować

Czynności tj. dorywczy handel czy okazjonalne usługi nie wymagały rejestracji. Ustawodawca chce tym samym ściągnąć z przedsiębiorcy ciężar administracyjny i wprowadza tzw. działalność nierejestrowaną. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł brutto), działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Są jednak warunki. Chodzi wyłącznie o czynności, które nie wymagają wcześniejszego uzyskania koncesji czy licencji, a sama czynność musi być wykonywana przez osobę fizyczną, która przez ostatnich 5 lat nie prowadziła firmy. Co z opodatkowaniem? Działalność nierejestrowa podlega skali podatkowej tj. 18 lub 32 proc. opodatkowaniu w zależności od dochodów.

Łatwiejszy start i zawieszenie biznesu

Flagowym pomysłem wprowadzonym przez Konstytucję biznesu jest zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ZUS przez pierwsze pół roku działalności. Dotąd startujące firmy musiały obowiązkowo zgłosić się do ZUS najpóźniej na tydzień od zarejestrowania działalności.

Zmieniły się także zasady zawieszania działalności. Do 30 kwietnia nie można było zawiesić biznesu jeśli zatrudnia się pracowników. Dziś przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG może zrobić to na dowolny okres. Po upływie terminu zawieszenia, wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Co więcej, urząd nie wykreśli już z rejestru przedsiębiorcy, który nie złoży wniosku o wznowienie działalności.

Potrzebny będzie wyłącznie NIP

Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu. Proces ten zostanie rozłożony w czasie.

Rzecznik małych i średnich firm jeszcze w tym roku

Na straży praw przedsiębiorców będzie stał rzecznik MŚP. W zakresie jego kompetencji znajdą się m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, czy o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. Rzecznik będzie mógł także np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców. Rzecznik MSP zostanie powołany na 6-letnią kadencję.

Przed nami także kilka innych zmian wprowadzanych przepisami Konstytucji Biznesu. 1 lipca 2018 r. W życie wchodzi art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą taki punkt umożliwia elektroniczną wysyłkę dokumentów np. o zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.