Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji zagrożonym utratą płynności instytucjom finansowym w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów finansowych - zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

"Chodzi o dokapitalizowanie instytucji, którym Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w programie naprawczym zaleciła podwyższenie funduszy własnych" - wyjaśnia w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt ustawy obejmie krajowe banki i zakłady ubezpieczeń, z wyjątkiem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Zgodnie z przyszłą ustawą, "wykonanie umowy gwarancyjnej będzie następować z chwilą, gdy wyemitowane przez instytucję finansową akcje, obligacje lub papiery wartościowe w całości lub w części nie znajdą nabywców u dotychczasowych akcjonariuszy, udziałowców lub podmiotów trzecich".

Gwarancji ma udzielać minister finansów po uzyskaniu opinii KNF i prezesa NBP

"W sytuacji, gdy instytucja nie wywiąże się z warunków umowy gwarancji, Skarb Państwa może: złożyć wniosek do KNF o ustanowienie zarządu komisarycznego, przedłożyć posiadane akcje do umorzenia, przedłożyć posiadane obligacje lub bankowe papiery wartościowe do przedterminowego wykupu, przejąć instytucję" - czytamy w komunikacie CIR.

W przypadku utraty wypłacalności instytucji finansowej rząd w imieniu Skarbu Państwa (na wniosek ministra finansów i po zasięgnięciu opinii prezesa NBP i przewodniczącego KNF) może dokonać przejęcia instytucji finansowej.

"Przejęciem będzie przymusowy wykup akcji od dotychczasowych akcjonariuszy po cenie wynikającej z aktualnej ich wyceny. Jeśli ustąpi zagrożenie, minister finansów powinien te akcje zbyć w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia przejęcia" - napisano w komunikacie.

Termin ten, za zgodą rządu, może zostać przedłużony maksymalnie o dwa lata. W instytucji finansowej przejętej przez Skarb Państwa może zostać ustanowiony zarząd komisaryczny.