Komisja Europejska przedstawiła w czwartek propozycję, która ma przyczynić się do rozwoju rynku papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi (tzw. papierów wartościowych SBBS). Propozycja ma poprawić stabilność unijnych rynków finansowych.

Nowe przepisy mają znieść bariery dla inwestorów w inwestowaniu w te instrumenty finansowe. Tego typu papiery wartościowe byłyby emitowane przez instytucje prywatne jako wierzytelności z tytułu portfela obligacji skarbowych państw strefy euro. Papiery typu SBBS nie zakładają podziału ryzyka i strat pomiędzy państwa członkowskie eurolandu. Ewentualne straty ponosiliby tylko inwestorzy prywatni.

"SBBS to produkty finansowe o niskim ryzyku, które będą gwarantowane obligacjami 19 krajów strefy euro. Aby emitować takie papiery, prywatne instytucje finansowe, takie jak banki, będą kupowały obligacje państw strefy euro, łączyły je i odsprzedawały jako SBBS. Nasza propozycja legislacyjna ma umożliwić im takie działania" - wyjaśnił na konferencji prasowej wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

Papiery typu SBBS to zdywersyfikowana pula obligacji skarbowych państw eurolandu, która obejmuje obligacje skarbowe ze wszystkich państw członkowskich strefy euro proporcjonalnie do ich znaczenia gospodarczego. Inwestorzy będą mogli zdecydować się na zakup papierów o wyższym lub niższym ryzyku.

Reklama

Papiery wartościowe o najwyższym stopniu ryzyka zostałyby w pierwszej kolejności obciążone ewentualnymi stratami, ale w zamian przynosiłyby inwestorom wyższą stopę zwrotu. Dzięki temu uprzywilejowane papiery wartościowe wiązałyby się z niskim ryzykiem, gdyż byłyby obciążane stratami dopiero po całkowitym rozliczeniu papierów o najwyższym stopniu ryzyka.

Zdaniem KE inwestowanie w nowe instrumenty tego typu pomogłoby inwestorom, takim jak fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń czy banki, zdywersyfikować portfele obligacji skarbowych, co doprowadziłoby do większej integracji rynków finansowych.

Przyczyniłoby się to także do osłabienia powiązania między bankami a państwami, w których mają one siedzibę; w ocenie KE w niektórych przypadkach takie powiązania nadal są bardzo silne. Papiery typu SBBS - zdaniem Dombrovskisa - nie będą też miały żadnego negatywnego wpływu na krajowe rynki obligacji.

W efekcie wprowadzenia nowych przepisów papiery typu SBBS byłyby traktowane pod względem regulacyjnym tak samo jak denominowane w euro krajowe obligacje skarbowe państw strefy euro, np. pod względem wymogów kapitałowych.

Przedstawiając czwartkowy wniosek, KE podkreśliła, że jest on elementem budowy unii bankowej. KE wezwała kraje członkowskie i Parlament Europejski do szybkiego przyjęcia i wdrożenia nowych przepisów.