W interesie wielu przedsiębiorców leży uzyskanie wyłącznego prawa do używania znaku towarowego, którym oznaczają lub zamierzają w przyszłości oznaczać swoje produkty lub usługi. Czy jednak można utracić prawo do zarejestrowanego przez siebie znaku?
Agata Okorowska radca prawny z Kancelarii Prawnej Law-Taxes.pl we Wrocławiu:
Okoliczności wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy albo unieważnienie tego prawa uregulowano w art. 169 ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776). Otóż wygaśnięcie prawa może nastąpić na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego – chyba że istnieją ważne powody uzasadniające taki stan. Konkretnie, można żądać stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli nie jest on używany w sposób rzeczywisty przez nieprzerwany okres pięciu lat. Trzeba przy tym wnieść wniosek i uiścić stosowną opłatę.
Powstają jednak wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem rzeczywistego używania znaku, a także jakie powody jego nieużywania można uznać za ważne i zapobiec w ten sposób wygaśnięciu prawa ochronnego.
Przez rzeczywiste używanie znaku należy rozumieć takie, które nie ma charakteru symbolicznego. Musi więc być ono faktyczne, zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego. Uprawniony powinien używać go na rynku do ochrony swoich towarów lub usług. Nie można np. używać znaku tylko na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa, choćby miały one na celu przygotowania do wprowadzenia towarów czy usług na rynek. Jeśli zaś idzie o ważne powody nieużywania znaku, to zalicza się do nich przeszkody natury faktycznej lub prawnej, którym nie można przypisać niedbałości czy niezaradności uprawnionego. Są to zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. Natomiast trudności handlowe, gospodarcze, wewnątrzorganizacyjne, których skutkiem jest niemożność wytwarzania towarów lub świadczenia usług, w tym przeszkody wynikające z indywidualnych aktów administracji, nie stanowią ważnych powodów pozwalających na zapobieżenie wygaśnięcia prawa ochronnego nieużywanego znaku. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 lutego 2017 r. (sygn. akt. II GSK 2790/15).