Obecny stan wykorzystywania nowych technologii przez polskie mikro i małe przedsiębiorstwa lokuje je wyraźnie poza światową czołówką. Jednak zauważalne jest, że firmy o krótkim stażu obecności na rynku (startupy) w dużo większym stopniu korzystają z możliwości oferowanych przez nowe technologie i są odpowiedzialne za wytwarzanie produktów i usług cyfrowych, wynika z raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017, opracowanego przez Bank Pekao.

„Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że obecny stan wykorzystywania nowych technologii przez mikro i małe przedsiębiorstwa lokuje je poza światową czołówką. Jednocześnie w większości przypadków obrazują one zróżnicowanie intensywności korzystania z danych rozwiązań w zależności od sektora, który poddany zostaje analizie, co może stanowić przesłankę do bardziej optymistycznych prognoz w zakresie postępującego ucyfrowienia polskiej gospodarki. Ponadto zauważyć można tendencję zwyżkową w przypadku przedsiębiorstw o krótkim stażu obecności na rynku: to one są głównie odpowiedzialne za wytwarzanie produktów i usług cyfrowych" – czytamy w raporcie.

Jak wskazano, wyniki rankingu DESI, który mierzy poziom ucyfrowienia gospodarki i społeczeństwa, obrazują problemy, z którymi boryka się polska gospodarka cyfrowa. Pod względem ucyfrowienia – czyli poziomu rozwoju infrastruktury cyfrowej i dostępu do łączności, umiejętności kapitału ludzkiego, intensywności wykorzystania internetu, zakresu wdrażania technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa oraz wykorzystania cyfrowych usług publicznych – polska gospodarka lokuje się na siódmym miejscu od końca w Unii Europejskiej. Najsłabiej wypadamy w obszarze ucyfrowienia przedsiębiorstw, mierzonego poziomem wdrażania technologii cyfrowych: pod tym względem wyprzedzamy tylko Rumunię, Łotwę i Węgry.

Nowe technologie cyfrowe oraz zaawansowane narzędzia analityczne wykorzystywane są jedynie przez niewielki odsetek mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce, dla przykładu możliwości oferowane m.in. przez chmurę obliczeniową wciąż nie są znane większości polskich przedsiębiorstw. Mniej niż co piąty z podmiotów (19%) deklaruje, że korzysta z chmury obliczeniowej do przechowywania danych lub obsługi oprogramowania w celu wsparcia działalności biznesowej. Zaledwie 9% polskich mikro i małych przedsiębiorstw wytwarza produkty lub usługi cyfrowe. Wśród nich zaledwie 15% zbiera i analizuje informacje o klientach wykorzystując technologie cyfrowe w celu zwiększenia sprzedaży towarów lub usług, stwierdza raport.

„Zaledwie 3% polskich MŚP korzysta z zaawansowanych usług chmury obliczeniowej, tj. oprogramowania do księgowości, programów do zarządzania relacjami z klientami czy mocy obliczeniowej, co stanowi odsetek znacznie odbiegający zarówno od średniej dla państw 'starej' Unii Europejskiej – EU-15 (15%), jak i dla nowych państw członkowskich – NMS (8%)" – podkreślono w raporcie.

Głównymi czynnikami jakie wskazano w opracowaniu, które wpływają na powolny rozwój technologii cyfrowych w Polsce, są problemy z przewidzeniem korzyści z ich wdrożenia oraz luka kompetencyjna wśród kadr. Brak świadomości przedsiębiorców w tym obszarze przekłada się bezpośrednio na niskie nakłady inwestycyjne związane z wdrażaniem technologii cyfrowych czy podnoszeniem kompetencji cyfrowych pracowników.

Do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych wśród mikro- i małych firm może przyczynić się oferta firm telekomunikacyjnych, które oprócz standardowych usług zaczynają oferować również dodatkowe usługi wspierające rozwój cyfryzacji. W ubiegłym roku np. T-Mobile Polska wprowadził do oferty Zdalny Serwis IT, który oferuje profesjonalne wsparcie w kwestiach związanych z konfiguracją i instalacją oprogramowania (w tym MS Office 365), przywracaniem funkcjonalności aplikacji lub systemów operacyjnych zainstalowanych na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Oferuje również oprogramowanie do zarządzania księgowością online, która umożliwia wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z obowiązującymi od początku tego roku regulacjami dla mikro i małych przedsiębiorstw.