Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła szacunki dynamiki światowego PKB na lata 2018-19 do 3,9 proc. rocznie, o 0,2 i 0,3 pkt. proc. OECD zwraca uwagę na zagrożenia związane ze wzrostem protekcjonizmu. Zdaniem organizacji, inflacja w rozwiniętych gospodarkach będzie rosnąć umiarkowanie, a Fed do końca '19 może podnieść stopy proc. siedmiokrotnie.

Rewizja szacunków OECD wynika głównie ze spodziewanych skutków stymulacji fiskalnej w USA i Niemczech.

Prognozy wzrostu PKB dla USA na 2018-19 podwyższono o 0,4 pkt. proc. i 0,7 pkt. proc. do 2,9 proc. i 2,8 proc. - to jedne z największych rewizji wśród prezentowanych danych.

"Światowa gospodarka będzie nadal się umacniać w kolejnych dwóch latach (...). Kluczowymi przesłankami za rewizją w górę prognoz na 2018 i 2019 r. są: obniżka podatków i wzrost wydatków publicznych (...) w USA oraz znacząco luźniejsze otoczenie fiskalne w Niemczech" - napisano w raporcie.

"Ciągła poprawa inwestycji w biznesie w głównych gospodarkach światowych powinna znaleźć odzwierciedlenie w mocniejszym wzroście globalnego handlu. Perspektywy dla inwestycji w gospodarkach surowcowych są również nieco lepsze niż wcześniej oczekiwano, co wynika z wyższego poziomu cen surowców na świecie" - dodano.

Z wyliczeń OECD wynika, że stymulacja fiskalna w USA wzmocni dynamikę PKB w tym kraju o 0,5-0,75 pkt. proc. rocznie w latach 2018-19.

OECD podkreśla, że poszczególne państwa powinny wystrzegać się prowadzenia zbyt pro-cyklicznej polityki fiskalnej i skupić się na rozwiązaniach strukturalnych "konkretnie ukierunkowanych, zwiększających zachęty do inwestowania i uczestnictwie w rynku pracy".

UWAGA NA PROTEKCJONIZM

OECD podtrzymuje opinię, że protekcjonizm w handlu pozostaje największym zagrożeniem dla światowej gospodarki.

"Protekcjonizm w handlu pozostaje kluczowym ryzykiem, który może negatywnie wpłynąć na zaufanie, inwestycje i miejsca pracy. Rządy w krajach produkujących stal powinny uniknąć eskalacji i opierać się na (wypracowanych - PAP) światowych rozwiązaniach, by rozwiązać kwestię nadprodukcji w globalnym przemyśle stalowym (...). Utrzymanie międzynarodowego systemu handlu (...) jest istotne, by uniknąć negatywnego wpływu na perspektywy wzrostu w długim terminie, co mogłoby zmaterializować się po odejściu od (pryncypiów - PAP) otwartego rynku" - napisano w raporcie.

INFLACJA WZROŚNIE, ALE UMIARKOWANIE

Inflacja w najważniejszych światowych gospodarkach będzie rosnąć, ale jedynie stopniowo - ocenia OECD.

"Inflacja cen i płac w głównych gospodarkach będzie prawdopodobnie umiarkowanie rosnąć, wraz z zacieśnianiem się rynków pracy. (...) Ostatnie zwyżki cen surowców zaczęły pchać inflację w górę w wielu rozwiniętych gospodarkach, jednak inflacja bazowa pozostaje niska" - ocenia OECD.

"Mimo to, wzrosty inflacji raczej pozostaną umiarkowane. Niewielki wzrost wydajności, niska inflacja w przeszłości oraz efekty składowe, takie jak przechodzenie na pracę na część etatu, czy rosnące zatrudnienie nisko wykwalifikowanych pracowników, nadal trzyma w ryzach wzrost płac. Spadki bezrobocia przeszacowują również tempo zacieśniania rynku pracy w wielu gospodarkach rozwijających się (...). Wydaje się, że inflacja wraz z czasem stała się mniej wrażliwa na fluktuacje niewykorzystanych zasobów w gospodarce" - dodano.

OECD wskazuje jednocześnie, że tempo wzrostu płac w USA, Niemczech i Kanadzie zaczęło przyspieszać, a w strefie euro pozostaje niskie.

SIEDEM PODWYŻEK STÓP PROC. W USA DO KOŃCA 2019 R.

OECD nie wyklucza, że amerykańska Rezerwa Federalna będzie musiała do końca 2019 r. siedmiokrotnie podwyższyć stopy procentowe.

"Dodatkowa stymulacja fiskalna (...) prawdopodobnie przyczyni się do bardziej stromej ścieżki stóp procentowych w kolejnych dwóch latach, co może pchnąć górny przedział stopy fed funds do końca 2019 r. do 3,25 proc." - napisano w raporcie. Względem obecnego poziomu fed funds (1,25-1,50 proc.) oznacza to siedem podwyżek o 25 pb.

ROSNĄCE STOPY PROC. MOGĄ DOPROWADZIĆ DO NAPIĘĆ NA RYNKACH FINANSOWYCH

Zdaniem OECD, rosnące globalnie stopy procentowe, niskie spready i wysoki poziom długu w niektórych krajach mogą wpłynąć na stabilność światowych rynków finansowych.

"Pojawienie się nowych napięć na rynkach finansowych jest szczególnie możliwe, jeżeli stopy procentowe będą rosły gwałtownie w przypadku niespodzianki w postaci wysokiej inflacji. Kolejne korekty w wycenie aktywów są możliwe wraz z normalizacją polityki monetarnej, biorąc pod uwagę ciągle wysokie wyceny na niektórych rynkach, w tym na rynku akcji w USA, rynkach nieruchomości w Kanadzie i Australii, a także na rynku obligacji korporacyjnych" - uważa OECD.

"Obawy o stabilność finansową wynikają również z ciągle niskich spreadów kredytowych oraz wysokiego poziomu długu prywatnego i publicznego w wielu krajach" - dodano.