Zasady uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki giełdowej omówione zostały już na łamach Gazety Prawnej w jednym z poprzednich artykułów z cyklu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych odpowiada. Warto jednak wrócić na chwilę do tego problemu, gdyż sama wiedza na temat podstawowych zasad rejestracji, głosowania czy też terminów związanych z walnym zgromadzeniem czasami może nie wystarczyć, by skutecznie egzekwować od spółki swoje prawa. Inwestor powinien wiedzieć, kiedy może zgłosić sprzeciw do uchwały, a także, w jaki sposób może to zrobić. Wskazane również, by akcjonariusz wiedział, kiedy i jakie pytania może zadać podczas zgromadzenia wspólników, czy też powinien mieć świadomość swoich praw, w momencie gdy przedstawiciele spółki nie chcą udzielić odpowiedzi na zadane przez udziałowca pytanie.

Kiedy i jakie informacje zarząd powinien przedstawić akcjonariuszowi, a jakich nie? Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Są jednak sytuacje, kiedy zarząd powinien odmówić udzielenia informacji. Ma prawo to zrobić jednak tylko wówczas, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce zależnej. Może tak się stać szczególnie przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zarząd ma prawo odmówić odpowiedzi również wtedy, gdy narażałoby to członka zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. Akcjonariusze spółki akcyjnej powinni jednak wiedzieć, że zgodnie z art. 428 ust. 3 kodeksu spółek handlowych w uzasadnionych przypadkach zarząd może udzielić informacji na piśmie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Tak więc, gdyby przedstawiciele spółki nie chcieli udzielić informacji związanej z porządkiem obrad podczas zgromadzenia, zasłaniając się chociażby niewystarczającą liczbą danych bądź niewystarczającą wiedzą na daną chwilę, to warto, a wręcz należy poprosić wówczas o udzielenie informacji zgodnie z art. 428 ust. 3 k.s.h. Wniosek o udzielenie odpowiedzi w formie raportu bieżącego należy zgłosić do protokołu WZA.