Urząd ogłaszający przetarg na zagospodarowanie odpadów ma prawo ustanawiać minimalne poziomy recyklingu i przyznawać dodatkowe punkty firmom, które zagwarantują wyższe poziomy odzyskiwania surowców – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.
ReklamaPrzetargi śmieciowe potrafią się ciągnąć miesiącami, dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie już pod koniec ubiegłego roku ogłosiło postępowanie na zagospodarowanie odpadów w 2019 i 2020 r. Niektóre postanowienia specyfikacji wzbudziły zastrzeżenia firm zainteresowanych złożeniem ofert.
Poszło m.in. o minimalny poziom recyklingu, który trzeba osiągnąć. W 2019 r. ma wynieść co najmniej 40 proc., a w kolejnym już 50 proc. Na dodatek firmy deklarujące wyższe poziomy odzysku będą miały szanse na zdobycie dodatkowych punktów w ramach specjalnego kryterium oceny ofert.
Firmy, które wniosły odwołanie do KIO, przekonywały, że nie mogą zadeklarować określonych poziomów odzysku, gdyż nie wiedzą, jakie frakcje śmieci otrzymają i na ile posegregowane. Ze zmieszanych odpadów nie odzyskają tylu surowców, co z posegregowanych. Co więcej, przedsiębiorcy mogą zaproponować dowolne poziomy recyklingu i nikt nie będzie w stanie tego zweryfikować.
Skład orzekający nie zgodził się z tymi zarzutami. Zwrócił uwagę, że osiągnięcie poziomów recyklingu jest obowiązkiem prawnym gminy, która ponosi konsekwencje finansowe w przypadku jego niedopełnienia.
KIO nie przekonał też argument, że osiągnięcie określonych poziomów recyklingu zależy w głównej mierze od sposobu segregacji odpadów przez mieszkańców. Za wiarygodniejsze uznała dowody przedstawione przez zamawiającego, że na skuteczność recyklingu duży wpływ mają technologie zastosowane w instalacjach zagospodarowania odpadów.
Orzeczenie aprobuje również ustanowienie z poziomu recyklingu dodatkowego kryterium oceny ofert. Ryzyko wskazywania nierealnych poziomów nie może dyskwalifikować takiego kryterium.
„Ryzyko tego rodzaju istnieje w zasadzie w przypadku każdego kryterium jakościowego, jednak oferty każdorazowo, na właściwym etapie postępowania, podlegają ocenie m.in. pod kątem popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, a zamawiający będzie zobowiązany do wyeliminowania ofert, w których wskazano nierealne poziomy recyklingu w celu podwyższenia punktacji” – napisano w uzasadnieniu wyroku.
ORZECZNICTWO
Wyrok KIO z 15 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2525/17 oraz KIO 2529/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia