W ramach bieżącej perspektywy finansowej wsparcie dla inwestycji kluczowych dla naszej gospodarki przewidziano w ramach Działania 4.5 PO IG. Za kluczowe uznano innowacyjne inwestycje w sektorze produkcyjnym o minimalnej wartości 160 mln zł oraz tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy (poddziałanie 4.5.1) oraz inwestycje w sektorze usług nowoczesnych związane z zatrudnieniem co najmniej 100 osób (poddziałanie 4.5.2).

Mniejsza konkurencja

Obydwa poddziałania są wdrażane przez Ministerstwo Gospodarki. Pierwsze rundy aplikacyjne odbyły się w roku 2008, kolejne są spodziewane w I kwartale 2009 r. W ramach konkursów ogłoszonych w tym roku przedsiębiorcy będą mogli uzyskać łącznie co najmniej 240 mln euro dotacji. Mając na uwadze skalę kwalifikujących się inwestycji, wartość budżetu nie jest imponująca, ale należy pamiętać, że konkurencja jest dużo mniejsza niż w innych działaniach. Ponadto do uzyskania pozytywnej rekomendacji wystarcza zdobycie 55 na 100 punktów, a ciągły tryb naboru wniosków powoduje, że próg, od którego przyznawane są dotacje, nie jest podnoszony w trakcie trwania rundy przez wysoki poziom konkurujących wniosków, jak ma to miejsce w przypadku działań o trybie konkursowym (w ostatniej rundzie 4.4 PO IG mimo minimum ustalonego na poziomie 60 ze 100 punktów, dotacje otrzymały wnioski ocenione na co najmniej 75 punktów).

Istota poddziałań

Poddziałanie 4.5.1 zostało stworzone w dużej mierze na zasadzie kalki wdrażanego przez PARP Działania 4.4 PO IG przy założeniu, że wnioskodawcami będą przeważnie duże przedsiębiorstwa realizujące inwestycje zakrojone na szeroką skalę. W związku z tym większość kryteriów oceny punktowej jest zbieżna z kryteriami z Działania 4.4, np. kryterium dotyczące innowacyjności projektu, innowacji organizacyjnej lub produktowej, a także promowania wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Co ciekawe, niektóre z nich - mimo identycznego brzmienia - są w obu działaniach odmiennie interpretowane. Zauważalne jest bardziej elastyczne i przyjazne inwestorom podejście ministerstwa, które potrafi wziąć pod uwagę niestandardową specyfikę przedsięwzięcia. Najlepszym tego przykładem jest ocena przedsięwzięć realizowanych przez nowo utworzone podmioty, gdzie nawet mimo braku obiektywnie weryfikowalnej historii, jeżeli wnioskodawca zadeklarował, iż będzie m.in. promował wzorce produkcji i konsumpcji sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, mógł otrzymać punkty w procesie oceny. W ramach tego samego kryterium w Działaniu 4.4 punkty były przyznawane jedynie wtedy, gdy dotychczasowe działania inwestora w tym zakresie mogły być udokumentowane.

Poddziałanie 4.5.2 ma na celu wspieranie inwestycji w zakresie centrów usług wspólnych lub centrów IT, które wpływają na znaczące zwiększenie zatrudnienia. Należy podkreślić, że w najnowszej wersji dokumentów programowych minimalny pułap nowych miejsc pracy, jaki pozwala na ubieganie się o dotację w ramach tego poddziałania, został obniżony w stosunku do poprzedniej rundy z 200 do 100 osób. Zmiana ta zasługuje na szczególną pochwałę, zwłaszcza w świetle spowolnienia gospodarczego.